4.10.2017

Workshop: "LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI COMMERCIALI ITALO - ALBANESI" / "ZGJIDHJA ALTERNATIVE E MOSMARRËVESHJEVE NË MARRËDHËNIET TREGTARE ITALO - SHQIPTARE" - 20/04/2017 - 09.00

Descrizione: LOGO RESOLUTIA SCRITTA NERA
 
 
La Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA) in collaborazione con RESOLUTIA e la Camera Arbitrale di Venezia

hanno il piacere di invitare la S.V. al Workshop 
“LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI COMMERCIALI ITALO – ALBANESI”
 
 
20 APRILE 2017, ORE 09:00 – 12:30
 
Sala “Abret”, Tirana International Hotel, Tirana
 
Il Workshop si propone di fornire ai partecipanti le informazioni di base sulle opportunità offerte dalla gestione negoziale ed arbitrale delle controversie tra imprese, soffermandosi principalmente sui seguenti argomenti: 

 
-         Le controversie commerciali tra Italia ed Albania: analisi delle criticità;
-         I meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti stranieri: problematiche e opportunità
-         Il sistema delle Alternative Dispute Resolution in Italia: un modello esportabile?
 
Il Workshop si rivolge agli imprenditori italiani ed albanesi, nonché ai professionisti e consulenti legali e commerciali e prevede la presentazione di casi pratici.
 
Lingua: Italiano/Albanese
 
La partecipazione al seminario è a titolo gratuito.
 
In allegato il programma del Workshop. 
 
Per motivi organizzativi, si prega di dare conferma all’indirizzo: segreteria@ccia.al o eventi@ccia.al

Per ulteriori informazioni: 
+355 4 2234243 
 
 
Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri (CCIA) në bashkëpunim me RESOLUTIA dhe Dhomën e Arbitrazhit në Venecia    
 
kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në Workshop-in
 

“ZGJIDHJA ALTERNATIVE E MOSMARRËVESHJEVE NË MARRËDHËNIET TREGTARE ITALO – SHQIPTARE”
 
 
20 PRILL 2017, ORA 09:00 – 12:30
 
Salla “Abret”, Tirana International Hotel, Tiranë 
Çështjet që do të trajtohen: 
 
Workshop-i ka për qëllim të informojë pjesmarrësit mbi mundësitë që ofron menaxhimi i negociatave dhe i mosmarrëveshjeve midis bizneseve, duke  u ndalur kryesisht në: 
 
-         Mosmarrëveshjet tregtare ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë: analiza e problematikave;  
-         Mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që lidhen me investimet e huaja: probleme dhe mundësi;
-         Sistemi i “Zgjidhjeve Alternative te Mosmarrëveshjeve” në Itali: një model që mund të eksportohet?
 
Workshop-i, gjatë të cilit do të trajtohen raste praktike, i drejtohet sipërmarrësve italianë, atyre shqiptarë si dhe profesionistëve dhe konsulentëve ligjorë të biznesit.  
Gjuha: Italisht/Shqip
Pjesëmarrja në Workshop është pa pagesë. 
Për arsye organizative, lutemi konfirmoni pjesëmarrjen në adresën email: segreteria@ccia.al ose eventi@ccia.al
Për informacione të mëtejshme: 
+355 4 2234243 

No comments:

Post a Comment