5.19.2016

NDIKIMI I RISIVE LIGJORE DHE FISKALE NË “TË BËRIT BIZNES” NË SHQIPËRIAmbasciata d’Italia
 
Ufficio Commerciale
Tirana

 
La Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA) in collaborazione con l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia e la PricewaterhouseCoopers (PwC)
  
ha il piacere di invitare la S.V. al SEMINARIO INFORMATIVO: 
 
“L’IMPATTO DELLE NOVITÀ FISCALI E LEGALI NEL “FARE BUSINESS” IN ALBANIA”
 
 
26 MAGGIO 2016, ORE 15:00 – 17:30
 
Sala “Madre Teresa”, Palazzo della Cultura, Tirana
  
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti le informazioni di base e di interloquire con esperti del settore su aspetti di pratica legale e fiscale, soffermandosi principalmente sui seguenti argomenti:
 
ü 
Emendamenti del Codice del Lavoro che entreranno in vigore il 22° giugno 2016 
Ø 
Novità sul nuovo Codice del Lavoro, l’impatto dal punto di vista del datore di lavoro;  
ü 
Legislazione doganale 
Ø 
Il nuovo Codice doganale e le procedure semplificate; 
 
ü 
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per evitare la doppia imposizione 
Ø 
Doppia imposizione sull’utile delle aziende, sul reddito personale e le modalità per evitarla. L’impatto del trasferimento dei prezzi sulla doppia imposizione.  
Lingua: Italiano /Albanese 

 
Per motivi organizzativi, si prega di dare conferma all’indirizzo: segreteria@ccia.al o eventi@ccia.al  
Per ulteriori informazioni: +355 4 2234243
 
 
 
  
 
Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri (CCIA) ne bashkëpunim me Zyrën Tregtare të Ambasadës Italiane dhe PricewaterhouseCoopers (PwC)
  
kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në SEMINARIN INFORMUES: 
 
NDIKIMI I RISIVE LIGJORE DHE FISKALE NË “TË BËRIT BIZNES” NË SHQIPËRI”
 
 
26 MAJ 2016, ORA 15:00 – 17:30
 
 
Salla “Nënë Tereza”, Pallati i Kulturës, Tiranë
 
Çështjet që do të trajtohen: 
 
Seminari ka për qëllim të informojë pjesmarrësit si dhe t’u japë mundesinë që të njihen nga afër dhe të diskutojnë me ekspertë të fushës mbi aspekte praktike ligjore dhe fiskale, duke u ndalur kryesisht ne: 
 
ü 
Risitë e Kodit të Punës qe hyjnë në fuqi më 22 qershor 2016 
Ø 
Risitë e Kodit të Punës si dhe ndikimi i tyre parë nga këndvështrimi i punëdhënësit; 
 
ü 
Legjislacioni doganor 
Ø 
Kodi i ri doganor dhe proçedurat e thjeshtëzuara; 
 
ü 
Konventa ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë për Shmangien e Tatimit të Dyfishtë 
Ø 
Tatimi i dyfishtë mbi fitimet e ndërmarrjeve, të ardhurat personale dhe mënyrat e eliminimit te tij. Ndikimi i Transferimit te Çmimit në tatimin dyfishtë. 
 
Gjuha: Italisht/Shqip

 
Për arsye organizative, lutemi konfirmoni pjesëmarrjen në adresën email: segreteria@ccia.al ose eventi@ccia.al 
   
Për informacione të mëtejshme: +355 4 2234243
 

No comments:

Post a Comment