11.20.2016

Grante nga Bashkia e Tiranës, programi i nxitjes së punësimit për nxitjen e biznesit social rinor

PROGRAMI I NXITJES SË PUNËSIMIT NË NDIHMË TË KRJIMIT TË BIZNESIT SOCIAL RINOR

PROJEKTI I BASHKISË SË TIRANËS PËR FONDIN E PROGRAMIT TË NXITJES SË PUNËSIMIT NË NDIHMË TË KRIJIMI TË BIZNESIT SOCIAL RINOR.
1.1 Hyrje
Në datën 07.011.2016 Bashkia Tiranë do të fillojnë zyrtarisht Projektin për Fondin e Programit të Nxitjes së Punësimit në Ndihmë të Krjimit të Biznesit Social Rinor të Bashkisë së Tiranës, financuar nga burime publike dhe do të shpallin thirrjen e parë të hapur për dorëzimin e aplikimeve për grante për projekte biznesi individuale të krijuara për të mbështetur krijimin, ose zgjerimin e aktiviteteve biznesi të suksesshme nga të rinjtë që janë të afta për të qenë të suksesshme në një treg konkurrues.
1.2 Rreth Projektit të Bashkisë së Tiranës për Fondin e Programit të Nxitjes së Punësimit në Ndihmë të Krijimit të Biznesit Social Rinor”
Qëllimi i Projektit është të mbështesë plane të qëndrueshme biznesi të krijuara nga të rinjtë në Tiranë, të cilat janë të afta që të mbijetojnë në një treg konkurrues. Procesi i përzgjedhjes së aplikantëve ka si qëllim të ofrojë transparencë dhe konkurrencë të barabartë si dhe të mbështesë idetë dhe planet e biznesit  më të mira, të veçanta, fitimprurëse dhe që garantojnë rezultate të qëndrueshme. Përveç mbështetjes në formë granti, Projekti do të ofrojë gjithashtu trajnim për aftësitë në biznes si dhe mbështetje duke ndihmuar të rinjtë me orientime profesionale dhe kualifikime për të qenë të suksesshme në fushën e përzgjedhur.
 Projekti do të zbatohet në të gjithë territorin e Bashkisë së Tiranës dhe do të ketë kuota që do të kufizojnë numrin e aplikantëve dhe sasinë e financimit për t’u përdorur për bizneset e reja dhe bizneset ekzistuese (50/50).
 1.3 Mbështetja e Projektit
Qëllimi Projektit është të japë një mbështetje hap pas hapi për idetë e biznesit që kanë mundësinë më të madhe për të pasur sukses dhe për të tejkaluar barrierat e ndryshme të tregut. Për këto qëllime, Projekti është ndarë në tre faza.
Faza e parë: Kandidatët e pranueshëm aplikojnë me idenë e tyre bazë për biznes, përmes Formularit të Aplikimit(shiko më poshtë).
Faza e Dytë: Aplikantët e pranuar marrin pjesë në trajnim (10 gjysma ditë pune) për aftësi të përgjithshme biznesi dhe zhvillimin e planit të biznesit, dhe vetëm atëherë ata dorëzojnë planet e tyre të biznesit. Planet e biznesit do të jenë një version më i përpunuar i idesë për biznes dhe do të konkurrojnë për mbështetjen e grantit.
 Faza e tretë: Fituesit e njoftuar do të firmosin një kontratë 24 mujore për të marrë financimin e grantit dhe mbështetje këshilluese.
 1.4 Aplikantët e Pranueshëm
Të gjithë aplikantët duhet të kenë një ide për biznes, që ka si qëllim fillimin ose zgjerimin e një biznesi të pavarur shumë të vogël ose të vogël. Ata janë të detyruar të marrin pjesë personalisht në të gjitha aktivitetet e Projektit, duke qenë se ata janë të përfshirë drejtpërsëdrejti në zhvillimin dhe zbatimin e biznesit të tyre.
Kandidatët dhe pjesëmarrësit e pranueshëm të Projektit janë të rinj që jetojnë dhe/ose kanë një biznes shumë të vogël, ose të vogël në territorin e Bashkisë së Tiranës, në kohën e aplikimit.
Të rinjtë që nuk përmbushin kriteret për t’u përzgjedhur janë ato të cilat kanë një konflikt interesi me palët e përfshira dhe vendimmarrësit e Projektit.
Çdo aplikant mund të marr pjesë me vetëm një ide biznesi. E drejta për të marrë pjesë në Projekt dhe për të pasur akses në asistencën e Grantit mund të përdoret vetëm një herë në vit.
Grupet e mëposhtmë të të rinjve do t’u jepet prioritet.
 • Të rinj / të reja (18-35 vjeç);
 • Të rinj nga zonat rurale të Bashkisë së Tiranës;
 • Të rinj me aftësi të kufizuara;
 • Te rinj dhe te reja, banore te Qyetetit të Tiranës, që janë në proces studimi në Universitete Publike apo Jo – Publike (Studentë/e)
 • Të rinj dhe të reja të papunë që nuk u përkasin kategorive më lartë.
 1.5 Aktivitete Biznesi të Pranueshme
Aktivitetet e pranueshme për biznes janë nga sektorët e mëposhtëm, përkatësisht:
 • Bizneset rurale;
 • Turizmi;
 • Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK);
 • Industria Tekstile;
 • Shërbimet;
 • Artizanati
Sektorët mund të ndryshojnë gjatë vitit, në varësi të prioriteteve të parashtruara nga Bashkia.
Nëse gjerat e tjera do të jenë të barabarta, prioritet do t’i jepet aplikantëve:
 • Me ide të veçantë për biznes (jo e përsëritur nga aplikantët e tjerë), ose të cilët ofrojnë produkte ose shërbime të reja,
 • Me biznese që ndodhen në zonat rurale të Bashkisë së Tiranës,
 • Të cilët përdorin zgjidhje teknike dhe teknologji prodhimi të reja, ose që kursejnë energjinë,
 • Të cilët përdorin burime të energjisë së rinovueshme, dhe
 • Me biznese që krijojnë më shumë se tre vende pune.
Pavarësisht sektorit të përzgjedhur, idetë e mëposhtme për biznes nuk janë të pranueshme për të marrë pjesë në Projekt:
 • Të gjitha llojet e aktiviteteve kryesisht brenda sektorit bujqësor;
 • Operacione me pasuri të patundshme, dhënia me qira e pasurive të tundshme;
 • Operacione financiare dhe sigurimi si dhe operacione që përfshijnë bixhozin;
 • Prodhimin e pijeve me përmbajtje të lartë alkooli dhe pijeve alkoolike të fuqishme;
 • Prodhimin e produkteve të duhanit;
 • Prodhimin dhe shpërndarjen e armëve;
 • Prodhimin që përdor teknologjinë që shkakton ndotje mjedisore (si për shembull ndotje të ajrit, ujit, tokës, etj.);
1.6 Mbështetje financiare
 Fondi total i projektit në vitin 2016 është 10.000.000 milionë LEK ndaj të cilit do të shpallen 20 përfitues dhe masa e financimit për indvid do të jetë nga 500.000 LEK. Për çdo plan biznesi të zhvilluar me sukses që është miratuar gjatë procesit të përzgjedhjes, së bashku me asistencë këshillimore deri në dy vjet pas fillimit të zbatimit të planit të biznesit.
Aplikanti duhet të ofrojë kontribut financiar të barabartë me të paktën 20 % të grantit të financuar të kërkuar.
Aplikantët e përzgjedhur mund të planifikojnë financime shtesë duke përdorur instrumente financiare (kredi, dhënie me qira, grante, etj.) të disponueshme në Shqipëri përmes institucioneve financiare ose projekteve të financuara nga donatorë, ose financat e veta. Nëse një nga këta instrumente financiare do të përdoret së bashku me asistencën për grant për të filluar planin e biznesit, atëherë ky burim financimi duhet të përfshihet në planin e biznesit dhe do të jetë subjekt i vlerësimit. Nëse instrumenti financiar do të përdoret për zgjerim të mëtejshëm të biznesit, kjo mbështetje e mëtejshme e marrë pritet që të raportohet në vizitat dhe raportet monitoruese për Projektin.
1.7 Shpenzimet e Pranueshme
 Shpenzimet e pranueshme që mund të mbulohen nga paratë e grantit duhet të përdoren për zbatimin e planit të biznesit dhe mund të përfshijnë:
 • Qiranë e mjediseve për zyrë ose operacione biznesi;
 • Blerjen e materialeve për rinovimin ose përshtatjen e mjediseve/ndërtesave për biznes;
 • Blerjen e makinerive, impianteve dhe pajisjeve, si dhe programe kompjuterike dhe asete të tjera të paprekshme;
 • Blerje paraprake e lëndës së parë dhe materialeve të konsumueshme;
 • Rroga si dhe shërbime të tjera të nevojshme (kontabilitet, administrim, IT, etj.);
 • Promovimi dhe reklamimi i aktiviteteve.
Ka disa kufizime për shpenzimet e pranueshme:
 • Deri në 30 % e grantit mund të përdoret për rinovimin e mjediseve (vetëm deri në 50 % lejohet për operacione hotelerie);
 • Blerja e lëndës së parë mund të mbulohet vetëm një herë, si blerje vetëm një herë e mallit fillestar;
 • Rrogat mund të mbulohen deri në gjashtë muaj pas fillimit të biznesit, duke u bazuar mbi rrogën mesatare në Shqipëri (pjesa tjetër e rrogës duhet të mbulohet nga vetë biznesi);
 • Reklamat mund të mbulohen vetëm për gjashtë muaj pas fillimit të biznesit dhe nuk mund të jenë më shumë se 10 % të grantit total.
Shpenzimet e papranueshme që nuk mund të mbulohen nga lekët e grantit përfshijnë:
 • Blerjen e pasurisë së patundshme (tokën, ndërtesat, etj.);
 • Blerjen e çdo mjeti transportues që nuk do të përdoret drejtpërdrejt për funksionimin e biznesit të propozuar;
 • Çdo shpenzim që nuk lidhet me biznesin e propozuar;
 • Shpenzimet e bëra para përfundimit të kontratës së grantit.
Shpenzimet e papranueshme të grantit mund të mbulohen nga kontributi personal i aplikantit, dhe nga forma të tjera financimi si kredi, hua, etj.
1.8 Si të Aplikohet
Të gjithë Formularët e plotësuar të Aplikimit do të dorëzohen në Sektorin e Pritjes me Qyetatrin në Bashki në një kopje origjinale. Aplikantët janë të detyruar që të dorëzojnë bashkangjitur me Formularin e Aplikimit të gjitha llojet e dokumenteve që vërtetojnë arsimin, kualifikimin dhe eksperiencën e tyre që korrespondon me idenë e paraqitur për biznes.
Afati i fundit për dorëzim nuk do të jetë më vonë se data 30. 11.2016 (brenda orës 16:00) në adresat në vijim: Sektori i Komunikimit dhe Proitjes me Qytetaret Formulari i plotësuar i aplikimit me dokumentet e bashkëngjitura duhet të dorëzohet personalisht.
Çdo aplikim që merret pas datës së shpallur të mbylljes do të quhet i pavlefshëm.  
Çdo aplikant mund të aplikojë me vetëm një ide për biznes.
1.9 Informacione të tjera
Informacione shtesë dhe Formulari i Aplikimit mund të gjenden në adresën http://www.tirana.al/lajmet-e-fundit/
Për më shumë informacion në Bashki, ju lutem kontaktoni në adresën: biznesirinor@tirana.al
Shkarko formularin

http://www.tirana.al/programi-i-nxitjes-se-punesimit-ne-ndihme-te-krjimit-te-biznesit-social-rinor/

10.14.2016

Bursa studimi nga Soros në Universitetin Amerikan të Selanikut

ACT - Hapen Aplikimet per Studime BA dhe MA ne Universitetin Amerikan te Selanikut
Shkarko Dokumentat: 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dheUniversiteti Amerikan i Selanikut ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime universitare (BA) 4 – vjeçare në Universitetin Amerikan të Selanikut, dhe për studime pasuniversitare Master një vjecar,për vitin akademik 2017-2018.

Degët që ofrohen:
Në nivelin Bachelor  
Administrim Bisnes (BSc)
(me specializim në Finance, Biznes Ndërkombëtar,  Menaxhim ose Marketing)
Hoteleri Turizem (BA)
Mardhënie Ndërkombëtare (BA)
Biznes dhe Shkenca kompjuterike
Shkenca Kompjuterike (BSc)
Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) (me specializm në Gjuhësi dhe Letërsi, ose  Komunikim&Media)

9.28.2016

Bursa studimi nga SOROS pranë Universitetit Amerikan në Bullgari

Aplikime për në AUBG - sezoni i Pranverës 2017
1 - Të kenë përfunduar shkollën e mesme;
Tel: +355-42-234621, 234223
e-mail: bursa@osfa.al
ABF Student Center
American University in Bulgaria
12 Svoboda Bachvarova St.
Blagoevgrad 2700, Bulgaria
Fondacioni SOROS bursa@osfa.al dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) admissions@aubg.edu.
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për studime 4 – vjeçare bachelor në AUBG- Universitetin Amerikan në Bullgari për të filluar vitin akademik 2016-2017 në semestrin e Pranverës ‘17.

Degët që ofrohen në këtë Universitet janë:
Shkenca Kompjuterike; Ekonomiks; Administrim Biznesi;
Studime Europiane; Histori dhe Civilizim; Sisteme Informative; Gazetari dhe Komunikim; Matematikë; Shkenca Politike dhe Mardhënie Ndërkombëtare;
Letërsi
KRITERET
Kandidatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet që:
2 - Të kenë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze (të folur dhe të shkruar). Të kënë rezultat të provimit TOEFL: ITP minimum 550 pike, ose IBT minimum 80 pikë. Për këtë duhet që Qendra ku ju keni dhënë provimin t’ia dërgojë rezultatin AUBG-së.
3 - Aplikantët duhet të kenë një notë mesatare të lartë.

APLIKIMI:  Ju duhet të aplikoni fillimisht online në linkun :
Më pas duhet të dorëzoni Formularin e Ndihmës Financiare të plotësuar, së bashku me të gjithë dokumentat plotësues, në një nga adresat e mëposhtëme:
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros),
Rr. Qemal Stafa, 120/2, Tiranë
Ose
Admissions Office
AFATI 1 TETOR 2016
Për më tepër informacion dhe për çdo pyetje për procesin e aplikimit, mund të na shkruani:
Klikoni këtu për të parë listën e dokumentave të kërkuar.

Linku origjinal: http://www.osfa.al/njoftime/aplikime-per-ne-aubg-sezoni-i-pranveres-2017

6.21.2016

Seminar per drejtuesit e Call Center ne Shqiperi sipas normave UNI EN 15838 dhe UNI 11200
 
Descrizione: logo + rina
Descrizione: Descrizione: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ANB27RSC\CCIA_Logo.jpg
 
Rina Albania Sh.p.k in collaborazione con la 
Camera di Commercio Italiana in Albania – CCIA 
 
organizzano il
 
SEMINARIO INFORMATIVO GRATUITO:
 
 
“UNA RISPOSTA CONCRETA IN UN TEMPO CERTO – IL CALL CENTER SECONDO LA UNI EN 15838 E LA UNI 11200”
 
29 GIUGNO 2016, ORE 14.00 – 17.00
 
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY
Rruga e Kavajës, (accanto Centro Commerciale GLOBE), Tirana 
 
RELATORE: 
DOTT. MARIO MOI, RINA SERVICES SpA
 
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti le informazioni di base sulla citata normativa soffermandosi principalmente sui seguenti argomenti: 
 
Introduzione:
  1.      Il settore dei servizi di Call Center e Contact Center, la specificità Italia-Albania;
  2.      Punti cardine della gestione: relazione con il cliente, risorse umane, aspetti progettuali:
   
La norma (UNI EN 15838:2010 + UNI 11200:2010) e la certificazione
  1.      Aspetti generali:
   a.      A cosa serve;
   b.     A chi si applica.
  2.      Com’è fatta la norma:
   a.      I contenuti; 
   b.     Gli indicatori (KPI).
  3.      La certificazione:
   a.      Iter e modalità di certificazione;
   b.     Come si svolge l’audit.
Domande e chiarimenti
Lingua: Italiano 
Ai partecipanti verrà rilasciato un “Attestato di Partecipazione”.
 
Per motivi organizzativi si prega di dare conferma scritta  entro il giorno 23 giungo 2016, all’indirizzo:segreteria@ccia.al specificando nome e cognome del partecipante e l’azienda.
 
Per ulteriori informazioni: +355 4 2234243
 
NOTA: 
La norma UNI 11200:2010 insieme alla  norma EN 15838:2010 indica i requisiti del call center individuando nella trasparenza, nella coerenza con le finalità e gli obiettivi del servizio, nella competenza e continuità del servizio e nella tecnologia impiegata, i criteri per garantire un servizio rispondente alle reali necessità degli utenti.
 
Un contact center moderno ha molti validi motivi per certificarsi:
 
  §  offrire e garantire nel tempo un servizio di qualità che soddisfa le aspettative dei clienti;
  §  differenziarsi dai concorrenti acquisendo vantaggio competitivo;
  §  possibilità per l’organizzazione certificata di dimostrare la sua capacità a conseguire livelli di servizio di eccellenza, garantiti su tutta la filiera del centro di contatto;
  §  il miglioramento della qualità all’interno della struttura aziendale in termini di crescita professionale, rapporti interpersonali, ergonomia;
  §  dimostrare la competenza del personale utilizzato nell'interazione con il cliente e forte attenzione al rispetto dei requisiti etici verso gli operatori;
  §  possibilità di acquisire punteggi aggiuntivi in sede di gara per servizi di relazione con il cliente.
   

6.16.2016

Pikët e provimit final Drejtim Strategjik

Emër Mbiemër

Nota Përfundimtare (1-10) Sistemi shqiptar
ARGJEND KOZI     9
ARJAN MYFTARAJ     8
BORISA LALA     7
BRIKENA ÇAUSHLLARI     5
DORIS BEQJA     5
ENXHI ISMAILI     6
ENEA KUNXHIU     7
ENTELA PREÇI     4
ERINA KASA     6
ESMERALDA CALA     8
EUGJEN NDOJA     5
EUROLT SELAMI     6
HEKURAN HASANAJ     7
JESMINA NEZIRI     8
JONIDA RAMA     5
JORILDA MERSIN     5
KRISILDA ÇOBAJ     8
KRISTINA TOÇILA     8
LUAN ISLAMAJ     6
MARJANA MOLLA     6
MIGLENA HALDEDA     4
NASIBE MISKA     7
RAMAZAN GËRDECI     5
RENALDA GASHI     7
TEUTA BRIJA     6
VALENTINA DAUTI     6
YLBER CANI     4

5.19.2016

NDIKIMI I RISIVE LIGJORE DHE FISKALE NË “TË BËRIT BIZNES” NË SHQIPËRIAmbasciata d’Italia
 
Ufficio Commerciale
Tirana

 
La Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA) in collaborazione con l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia e la PricewaterhouseCoopers (PwC)
  
ha il piacere di invitare la S.V. al SEMINARIO INFORMATIVO: 
 
“L’IMPATTO DELLE NOVITÀ FISCALI E LEGALI NEL “FARE BUSINESS” IN ALBANIA”
 
 
26 MAGGIO 2016, ORE 15:00 – 17:30
 
Sala “Madre Teresa”, Palazzo della Cultura, Tirana
  
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti le informazioni di base e di interloquire con esperti del settore su aspetti di pratica legale e fiscale, soffermandosi principalmente sui seguenti argomenti:
 
ü 
Emendamenti del Codice del Lavoro che entreranno in vigore il 22° giugno 2016 
Ø 
Novità sul nuovo Codice del Lavoro, l’impatto dal punto di vista del datore di lavoro;  
ü 
Legislazione doganale 
Ø 
Il nuovo Codice doganale e le procedure semplificate; 
 
ü 
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per evitare la doppia imposizione 
Ø 
Doppia imposizione sull’utile delle aziende, sul reddito personale e le modalità per evitarla. L’impatto del trasferimento dei prezzi sulla doppia imposizione.  
Lingua: Italiano /Albanese 

 
Per motivi organizzativi, si prega di dare conferma all’indirizzo: segreteria@ccia.al o eventi@ccia.al  
Per ulteriori informazioni: +355 4 2234243
 
 
 
  
 
Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri (CCIA) ne bashkëpunim me Zyrën Tregtare të Ambasadës Italiane dhe PricewaterhouseCoopers (PwC)
  
kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në SEMINARIN INFORMUES: 
 
NDIKIMI I RISIVE LIGJORE DHE FISKALE NË “TË BËRIT BIZNES” NË SHQIPËRI”
 
 
26 MAJ 2016, ORA 15:00 – 17:30
 
 
Salla “Nënë Tereza”, Pallati i Kulturës, Tiranë
 
Çështjet që do të trajtohen: 
 
Seminari ka për qëllim të informojë pjesmarrësit si dhe t’u japë mundesinë që të njihen nga afër dhe të diskutojnë me ekspertë të fushës mbi aspekte praktike ligjore dhe fiskale, duke u ndalur kryesisht ne: 
 
ü 
Risitë e Kodit të Punës qe hyjnë në fuqi më 22 qershor 2016 
Ø 
Risitë e Kodit të Punës si dhe ndikimi i tyre parë nga këndvështrimi i punëdhënësit; 
 
ü 
Legjislacioni doganor 
Ø 
Kodi i ri doganor dhe proçedurat e thjeshtëzuara; 
 
ü 
Konventa ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë për Shmangien e Tatimit të Dyfishtë 
Ø 
Tatimi i dyfishtë mbi fitimet e ndërmarrjeve, të ardhurat personale dhe mënyrat e eliminimit te tij. Ndikimi i Transferimit te Çmimit në tatimin dyfishtë. 
 
Gjuha: Italisht/Shqip

 
Për arsye organizative, lutemi konfirmoni pjesëmarrjen në adresën email: segreteria@ccia.al ose eventi@ccia.al 
   
Për informacione të mëtejshme: +355 4 2234243
 

5.06.2016

Pikët e provimit të parë Drejtim Strategjik, UAMD

Nr. Emër Mbiemër P.Testi 1
1 Argjend Kozi 370
2 Arjan Myftaraj 320
3 Borisa Lala 255
4 Brikena Çaushllari 255
5 Doris Beqja 265
6 Enxhi Ismaili 340
7 Enea Kunxhiu 295
8 Entela Preçi 165
9 Erina Kasa 195
10 Esmeralda Cala 350
11 Eugjen Ndoja 270
12 Eurolt Selami 262
13 Hekuran Hasanaj 320
14 Jesmina Neziri 360
15 Jonida Rama 220
16 Jorilda Mersin 255
17 Krisilda Çobaj 285
18 Kristina Toçila 295
19 Luan Islamaj 300
20 Marjana Molla 232
21 Miglena Haldeda 205
22 Nasibe Miska 330
23 Ramazan Gërdeci 200
24 Renalda Gjashi 330
25 Teuta Brija 215
26 Valentina Dauti 242
27 Ylber Cani 162