6.09.2014

Pozicion i lirë pune: Specialist Jurist

Mbi shoqërinë “Magnum Opus Group” (MOG)

MOG është një shoqëri e themeluar në vitin 2011 (me seli në Tiranë) që përgjatë 3 viteve ka kaluar provën e maturimit duke u pozicionuar në një kohë rekord në listën e kompanive që orojnë shërbime të cilësisë së lartë në fushën e manaxhimit të projekteve dhe konsulencave të ndryshme, duke aplikuar standardet më të mira të manaxhimit dhe duke sjellë atë çka i mungon tregut dhe kulturës së biznesit në përgjithësi në Shqipëri. Perfeksioni dhe kualiteti i lartë përbëjnë ADN e MOG, duke u bashkëshoqëruar me integrimin dhe qasjen 360 gradë në shërbimet që ofrojmë. Mbështetur në këto vlera e standarde si dhe në filozofinë MOG, përpiqemi të ikurajojmë punën kërkimore dhe të rrokim idetë novatore në MP, duke aplikuar ngritjen e ekipeve dhe punën në grup (think tank).

Përshkrim i përgjithshëm
Kërkohet që kandidati:
§  Të mbledhë të dhënat dhe analizojë kontekstin e marrëdhënieve që duhen rregulluar midis palëve të ndryshme, të një projekti apo organizate, të konceptojë kornizën e mirë rregullimit të këtyre marrëdhënieve në makro si dhe të realizojë konkretisht draftimin e akteve, negocimin e kushteve të tyre ndërmjet palëve, e deri në finalizimin, miratimin, dhe regjistrimin e duhur të akteve sipas kërkesave detyruese për zbatim.
§  Të realizojë (si pjesë e grupit të punës) konceptimin e sistemit të manaxhimit të riskut brenda një oganizate apo projekti, duke ngritur kornizën e manaxhimit të riskut, vënien në funksionim dhe mirëmbajtjen e sistemit.
§  Të realizojë (si pjesë e grupit të punës) konceptimin e sistemit të ‘mbrojtjes’ së një organizate private, duke konceptuar e draftuar të gjitha aktet e nevojshme për këtë qëllim, deri në vënien në funksionim e mirëmbajtjen e sistemit.
§  Të realizojë (si pjesë e grupit të punës) rikonceptimin e proceseve që kryen një organizatë private gjatë funksionimit të strukturës dhe ushtrimit të aktivitetit të saj, duke analizuar situatën ekzistuese dhe duke propozuar zgjidhjet më të mira për ndryshim, dhe në vijim hartimi i procedurave përkatëse që zbatohen nga strukturat e organizatës.
§  Të dëshirojë të mësojë akoma më shumë (in-depth) si dhe të kryejë kërkime për ide novatore, duke zgjeruar njohuritë dhe potencialet në fushat e mësipërme.

Kërkesat kryesore për kandidatin
§  Të ketë titullin jurist dhe të ketë minimumi 3-5 vite eksperiencë pune në fushën e rregullimit të marrëdhënieve të ndryshme ndërmjet palëve, në një projekt apo organizatë.
§  Të ketë njohuri dhe përvojë nga fusha të ndryshme (jo vetëm ligjore), si manaxhimi i riskut & mbrojtja e një organizate, si dhe mbi hartimin e proceseve & procedurave të një organizate.
§  Të përdorë shumë mirë paketën Microsoft Office.
§  Të dijë shumë mirë gjuhën angleze.

Aplikantët duhet të dërgojnë në adresën:info@mog.al
§  Letër interesi (cover letter)ku përmblidhen në një faqe:
ü  emër/mbiemër, adresa, nr.tel, e-mail, data
ü  detaje pse keni interes për këtë pozicion pune në MOG
ü  provoni që dispononi aftësitë për të përmbushur nevojën e MOG për këtë pozicion
ü  vitet e eksperiencës & aftësitë personale të zhvilluara
ü  evidenteh fushat e ndryshme të njohurive e përvojës që dispononi
ü  arritjet kryesore apo sukseset (specifikohet në cilin pozicion dhe emrin e punëdhënësit)
§  CV
§ Rezyme(shkurt&konciz, s’ka rëndësi renditja kronologjike, nuk kërkohet e gjithë karriera)
   ü  shkurt mbi edukimin

   ü  përmblidh eksperiencën në një tabelë matricore (listo punët apo projektet, emrin e pozicionit që keni mbuluar, përshkruani përgjegjësitë në ngarkim apo çfarë keni bërë konkretisht në çdo pozicion)

No comments:

Post a Comment