1.25.2014

MBNJ- Leksioni i njëmbëdhjetë

MENAXHIMI I SHPËRBLIMIT

I.                   Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)

1.              Shpërblimi monetar përbëhet nga shpërblimi i drejtëpërdrejtë dhe përfitimet e punonjësve.
2.              Përfitimet e punonjësve janë e gjithë shuma e të ardhurave që merr një punonjës që është në marredhenie punë me kontratë të rregullt.
3.              Anketimi i pagave ka të bëjë me renditjen e punëve nga më pak tek më shumë kompleksja në bazë të kritereve të paravendosura.
4.              Gjithmonë niveli i performancës është përcaktuesi i vetëm i  shpërblimit total të punonjësve.
5.              Sipas teorisë së barazisë, njerëzit vlerësojnë situatën e tyre duke krajasuar veten me të tjerët.
6.              Studimi i pagave të tregut është një ndër hapat që ndjekim për të përcaktuar nivelin e pagave në organizatë.
7.              Sipas teorisë së barazisë së brendshme, punonjësit krahasojnë pagat e tyre me ato të punonjësve që kryejnë të njëjtën punë në organizata tjera.
8.              Në rastin kur zëri i pagave zë një pjesë të konsiderueshme në koston e prodhimit, dhe studimi i tregut të produkteve është një tregues i vlefshëm për vendosjen e pagave.
9.              Firmat konkurente sipas produktit nuk kanë ndikim të madh në koston e punës.
10.          Në thelb, konkurenca e tregut të punës për firmat përkthehet në shumën që duhet paguar nga organizata për të kunkuruar me kompanitë që punësojnë punonjës të njgjashëm.
11.          Mund të jetë e vlefshme që mes organizatave në industri të ndryshme të krahasohen tregues të kthimit mbi investimin të tillë si të ardhura/koston e punës.
12.          Vlerësimi i punëve mund të përkufizohet si vlera relative e punëve të ndryshme bazuar në krahasime të brendshme.
13.          Analiza e punës ofron informacion përshkrues mbi karakteristikat e detyrës ndërsa proçesi i vlerësimit të punëve i cakton një vlerë këtyre karakteristikave.
14.           Metoda më e përhapur e vlerësimit të punëve është metoda me pikë e faktorëve.
15.          Vija e pagave të tregut mund të ndërtohet duke përdorur të dhëna të vlerësimit të punëve dhe të studimit të tregut të punës.
16.          Një disavantazh i përdorimit të shkallëzimit tëp agave është rritja e burokracive dhe kostove administrative.
17.          Cilësia dhe produktiviteti i forcës së punës kombëtare nuk ka ndonjë ndryshim të madh mes vendeve të industrializuara dhe atyre në zhvillim.
18.          Kemi shkelje të kodit të punës nëse një punëdhënës e di që një punonjës po punon overtime, por nuk ndërmerr as një vendim për të shkurtuar orët e punës ose për të rritur pagesën e këtyre orëve me 50%.
19.          Sipas kodit të punës punonjësit duhet të paguahen me 150% të tarifës orare për orët e punës mbi tetë orë në ditë.


II.                Zgjidhni alternativën e saktë

1. Ndërsa _____ ka të bëjë me ndryshimin e pagës sipas llojeve të ndryshme të punës dhe pagave përkatëse, _____ ka të bëjë me raportin e pagave mes punëve të ndryshme në një organizatë.
a.       struktura e barazisë; struktura e detyrave
b.      struktura e pagës; struktura e punës
c.       struktura e detyrave; struktura e barazisë
d.      struktura e detyrës; struktura e pagës

2. Kemi dy punë të njëjta në organizata të ndryshme. Në organizatën 1, punët A dhe B kanë një kompensim mesatar vjetor respektivisht prej $30,000 dhe $50,000. Në organizatën 2, normat e pagave janë respektivisht $25,000 dhe $55,000. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë?
a.       organizatat 1 dhe 2 kanë të njëjtin nivel pagash
b.      organizatat 1 dhe 2 kanë të njëjtën strukturë pagash
c.       organizatat 1 dhe 2 kanë të njëjtën shkallë/rate page individuale
d.      organizatat 1 dhe 2 përdorin të njëjtën skemë nxitëse pagash

3.      Sipas teorisë së barazisë e aplikuar në manaxhimin e shpërblimit, të gjitha pohimet e mëposhtem janë të vërteta përveç:
a.       punonjësit vlerësojnë pagën e tyre duke e krahasuar me çfarë tjetër mund të paguhet
b.      punonjësit kanë parasysh vetëm karakteristikat e punës së tyre kur bëjnë vlerësime mbi pagën
c.       qëndrimet dhe sjelljet e puonjësve mbi punën ndikohen nga krahasimi i pagës së tyre me të tjerët
d.      vlerësimet mbi pagën përcaktohen nga perceptimet e punonjësve

4.      Nëse krahasimi i pagës së punonjësit fokusohet brenda organizatës për punë të ndryshme, atëherë kemi të bëjmë me përcaktimin e:
a.       barazisë së jashtme
b.      nxitësve të brendshëm  
c.       barazisë së brendshme
d.      nxitësve të jashtëm

5.      Cila nga pohimet e mëposhtme nuk është e vërtetë përsa i përket konkurencës së tregut të produkteve?
a.       në mungesë të të dhënave të qarta për cilësinë, kostot duhen monitoruar nëmënyrë të kujdesshme
b.      organizatat konkurojnë në shumë dimensione (p.sh., cilësi, shërbim, dhe çmim)
c.       konkurenca e tregut të produkteve është shkalla në të cilën një organizatë duhet të paguajë më tepër për të konkuruar ndaj kompanive tjera që punësojnë punonjës të ngjashëm
d.      konkurenca e tregut të produktev detyron kompanitë që të kenë kosto më të larta të punës dhe të paguajnë shpërblime më të larta

6.      Cila nga të mëposhtmet është një shëmbull i shpërblimit jo të drejtëpërdrejtë?
a.       paga
b.      sigurimi shëndetësor
c.       shpërblimet për performancë
d.      paga bazë

7.      Kur përdorim vëzhgimin e pagave për të vendosur nivelet e pagave, gjitha të mëposhtmet janë aktivitete të rëndësishme përveç:
a.       në vëzhgim përfshihen të gjitha punët në një organizatë
b.      përfshihen si konkurentët e tregut të punës dhe konkurentët e produktit
c.       vendosim nëse do të aplikohen studime të shumëfishta
d.      vendosim sa rëndësi t’i japim dhe si ti përdorim të dhënat

8.      Çfarë lloj biznesi ka më shumë mundësi të ketë një raport më të lartë të ardhura/kosto e punës?
a.       një biznes me kapital intensiv
b.      një biznes i ri
c.       një biznes ku mbizotëron kostoja e punës
d.      një biznes i diversifikuar

9.      Punët kryesore, të cilat i zgjedhim për krahasim, kanë të gjitha karakteristikat e mëposhtme përveç
a.       një përmbajtje relativisht stabël
b.      janë të zakonshme për shumë organizata
c.       janë punë për të cilat mund të merren të dhëna mbi pagën në tregun e punës
d.      janë të rëndësishme për organizatën

10.  Një shëmbull tipik i një faktori që përdoret në metodën e vlerësimit me pikë është:
a.       statusi social
b.      kushtet e punës
c.       vjetërsia në punë
d.      gjinia

11.  Cila nga aktivitet e mëposhtme të MBNJ na jep informacion bazë përshkrues mbi karakterestikat e punës dhe punës në vetvete?
a.       studimi i tregut
b.      analiza e punës
c.       rekrutimi
d.      planifikimi strategjik

12.  Proçesi i vlerësimit të punëve përfshin të gjitha të mëposhtmet përveç
a.       faktorët kompensues
b.      një sistem vlerësimi
c.       raportet mes pagave
d.      shkallëzimin

13.  Vija e pagave të tregut
a.       ndërtohet duke përdorur punë jo kyç
b.      mund të ndërtohet përmes metodave statistikore si analiza e regresionit
c.       kërkon të dhëna për të gjitha punët në një organizatë
d.      shprehet gjithmonë si mardhanie lineare mes pikëve të renditjes dhe pagës

14.  Cila nga të mëposhtmet nuk na ndihmon për të ndërtuar një strukturë pagash?
a.       të dhënat e studimit të tregut
b.      total ii shpenzimeve për punën
c.       vija e politikës së pagave
d.      pikët për çdo punë

15.  Një disavantazh i grupimit të punëve në grupe më të vogla është
a.       rritja e barrierave administrative
b.      ul fleksibilitetin e lëvizjes së punonjësve nga një punë në tjetrën
c.       rezulton në disa punë të nënpaguara në disa të mbipagueara
d.      rrit kostot e studimit të tregut

16.  Manaxhimi i shpërblimit në shumë organizata mund të përmirësohet duke
a.       përmirësuar vendimmarrjen e shpërblimeve për meritë
b.      ndërtuar baza më të mira teorike për marrjen e vendimeve mbi pagat
c.       rritur pjesmarrjen e punonjësve në vnedimet për shpërblimin
d.      ofruar më shumë justifikime për zgjedhjen e programit të shpërblimit

17.  _____ luajnë rolin më thelbësor në komunkim si rezultat i ndërveprimeve të përditshme me punonjësit.
a.       manaxherët  
b.      pronarët
c.       vartësit
d.      konkurentët

18.  Cila nga të mëposhtmet nuk njihet si mangësi i strukturëssë pagës bazuar në punë?
a.       rrit fleksibilitetin si rezultat i varësisë nga përshkrimet e punës jofleksibël
b.      nxit rrjedhjen e informacionit dhe marrjen e vendimeve nga lart – poshtë  
c.       mund të mos shpëlblejë sjelljet e duhura, sidomos në një ambjent dinamik

d.      është e vështirë t’u shpjegohet punonjësve

No comments:

Post a Comment