1.14.2014

MBNJ- Leksioni i dhjetë

VLERËSIMI I PERFORMANCËS

I.       Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)
1.      Tiparet e personalitetit dhe sjellja edhe mund të konsidrohen si disa ndër kriteret e vlerësimit të performancës.
2.      Vlerësimi i performancës nuk lidhet me formimin, por ndikon drejtëpërdrejtë tek masa e shpërblimit.
3.      Për vendosjen e kritereve gjatë ndërtimit të një sistemi objektiv të vlerësimit të performancës, bazohemi kryesisht në karakteristikat personale të punonjëve si parashikuese të sjelljes.
4.      Metoda e Vlerësimi të performancës sipas shkallëve shmang gabimin qëndror.
5.      Vlerësimi 360 gradë është vlerësim i punonjësit nga eprorët, kolegët, vartësit etj.
6.      Efekti i kontrastit është e kundërta e gabimit qëndror.
7.      Gabimi i ekstermeve është e kundërta e gabimit qëndror.
8.      Një gabim që bëhet shpesh është mos kushtimi rëndësi i lidhjes strategjisë dhe qëllimeve të organizatës me sistemin e vlerësimit të performancës.
9.      Sipas metodës së shpërndarjes së detyruar, punonjësit renditen nga më i miri tek më i keqi.
10.  Metodat e vlerësimit të performancës bazuar në karakteristika personale janë të thjeshta për tu ndërtuar dhe mund të aplikohen për punë, strategji e organizata të llojeve të ndryshme.
11.  Metoda e incidenteve kritike është një metodë e vlerësimit të performancës e bazuar në sjellje.
12.  Metodat e vlerësimit të performancës bazuar në rezultate synojnë të eliminojnë subjektivitetin në proçesin e matjes.
13.  Sistemi i Manaxhimit me Anën e Objektivave (MAO) rrallë lidh performancën e punonjësit me qëllimet e organizatës.
14.  Një disavantazh metodave që bazohen në rezultate është që individët mund të fokusohen vetëm në aspektet e matshme të performancës duke neglizhuar kështu ata që nuk mund të maten.
15.  Vartësit përdoren më shpesh si burim informacioni për vlerësimin e performancës.
16.  Avantazhi më i madh i metodës së vlerësimit 360 gradë është shkalla më e ulët e subjektivizmit në raport me metodat e tjera.
 
II.                Zgjidhni alternativën e saktë

1. Vlerësimi i cili konsiston në përcaktimin e detyrave dhe nivelit që duhen realizuar këta detyra, me pjesmarrjen e punonjësve dhe manaxherëve quhet:  
a.       manaxhimi me anën e qëllimeve    
b.       vlerësimi sipas sjelljes    
c.       vlerësimi sipas detyrave 
d.       vlerësimi me anën e pjesmarrjes
e.       asnjëra

2. Për vlerësimin e performancës mund të bazohemi në:
a. personalitet  
b. sjellje    
c. rezultat  
d. të gjitha
 
3. Gabim që mund të bëhet gjatë vlerësimit të performancës është:
a. Efekti i kundërt 
b. Përshtypja e fundit  
c. Gabimi ekstremeve
d. të gjitha  

4. Mbajtja e pandryshuar e përshtypjes së parë pozitive për kandidatin, është:
a. Përshtypja pozitive 
b. Efekti Halo 
c. Gabimi i ekstremeve  
e. asnjëra

5. Metoda e cila vlerëson cdo punonjës sipas disa kritereve dhe niveleve të ndryshme për cdo kriter është:
a. Klasifikimi sipas rangut
b. metoda e bazuar në sjellje
c. vlerësimi sipas shkallëve  
d. incidentet kritike

6. Tendenca e vlerësimit në nivele maksimale nga vlerësuesi, ka të bëjë me:
a. efektin e kontrastit     
b. gabimin qëndror    
c. maksimalizimin    
d. gabimin e ekstremeve

7. Metoda e vlerësimit të performancës sipas së cilës bëhet renditja e punonjësve nga më i miri tek më i keqi duke vlerësuar në fillim më të mirin dhe më të keqin dhe pastaj i dyti nga më i mirët  dhe i dyti nga më të këqinjtë e kështu me radhë, është:
a.      Vlerësimi sipas shakllëve
b.      Kasifikimi sipas rangut
c.      Shpërndarja e imponuar
d.      Incidentet kritike

8. Tendenca e vlerësimit në nivele neutrale nga vlerësuesi, ka të bëjë me:
a. efektin e kontrastit     
b. gabimin qëndror    
c. mesatarizimin    
d. gabimin e ekstremeve

9. Vlerësuesi që bën vlerësimin e performancës duhet patjetër:
a. të ketë vullnetin dhe kapacitetin e duhur
b. të jetë eprori i të vlerësuarit
c. të ketë punuar më parë  në punë që po bën i vlerësuari
d. të gjitha të mësipërmet

      10. Sistemet e planifikimit dhe vlerësimit të performancës kanë për qëllim të lidhin sistemin formal të vlerësimit të performancës me____________ e/të kompanisë.
                        a. strukturën organizative
                        b. nevojat aksionerëve
                        c. qëllimet
                        d. madhësinë

      11. Proçesi përmes të cilit një organizatë informohet mbi sa mirë një      
           punonjës po e bën punën e vet quhet
                        a. Vverësimi i performancës
                        b. manaxhimi i performancës
                        c. feedback-u i performancës
                        d. analiza e aftësive

      12.  Cila nga të më poshtmet nuk është një qëllim i sistemit të manaxhimit të performancës?
                        a. administrativ
                        b. zhvillimi
                        c. hetimi
                        d. strategjik

     13. Cila nga të mëposhtmet nuk është një metodë për vlerësimin e 
          performancës?
                        a. metoda bazuar në rezultate
                        b. metoda e bazuar në tipare
                        c. metoda e bazuar në pasoja
                        d. metoda bazuar në sjellje

     14. Metoda që rendit punonjësit sipas kategorive ose grupeve të 
          paracaktuara bazuar në performancë, quhet:
                        a. shpërndarja e detyruar
                        b. renditja e alternuar
                        c. krahasimi dy e nga dy
                        d. renditja

     15. Metodat që përqendrohen në matjen dhe manaxhimin e performancës 
          sipas karakteristikave që kanë individët quhen:
                        a. metoda bazuar në tipare
                        b. metoda bazuar në sjellje
                        c. metoda krahasuese
                        d. metoda bazuar në rezultate

     16. Metoda e vlerësimit të performancës që kërkon që manaxherët të 
          mbajnë shënim shëmbuj performancës efektive dhe joefektive quhet:
                        a. lista bazuar në sjellje
                        b. vlerësimi sipas shkallëve
                        c. incidentet kritike
                        d. shpërndarja e imponuar

     17. Metoda e vlerësimit të performancës që kërkon që manaxherët të 
          rendisin frekuencën me të cilën punonësit shfaqin një sjellje të     
          caktuar gjatë një periudhe është
                        a.  lista e sjelljeve
                        b. shkallët e bazuara në sjellje
                        c. klasifikimi sipas rangut
                        d. shpërndarja e imponuar

    18. Cila nga të mëposhtmet është e vërtetë për metodat e vlerësimit të 
          performancës bazuar në sjellje?
                        a. lidhin strategjinë me sjellje të veçanta që duhen për të 
                            zbatuar strategjinë
                        b. i ofrojnë punonjësve udhëzime specifike në varësi të 
                            performancës të pritur
                        c. kanë një shkallë të lartë të vlefshmërisë
                        d. gjitha të mësipërme

     19. Në çfarë sistemi objektivat vjetore organizative zbërthehen në    
          objektiva më afatshkurtëra në nivele më të ulëta?
                   a. sistei i matjes dhe vlerësimit të produktivietit
                   b. manaxhimi me anën e objektivave
                   c. qëndrat e vlerësimit
                   d. modifikimi i sjlejjes organizative

   20. Cila nga të mëposhtmet nuk është e vërtetë për manaxhimin me anën e 
         objektivave?
                   a. manaxherët vendosin objektiva individuale për çdo punonjës
                   b. objektivat janë me natyrë specifike
                   c. objektivat individuale janë të lidhura me objektivat 
                       strategjike të kompanisë
                   d. punonjësit marrin informacion të vzhdueshëm për nivelin e 
                       arritur të objektivave

    21. Cila nga të mëposhtmet nuk është e vërtetë për manaxherët si burim    për vlerësimin e performancës?
                   a. manaxherët janë burimi më i shpeshtë i informacionit
                   b. manaxherët përgjithësisht janë të prirur të bëjnë vlerësime 
                       të sakta
                   c.  vlerësimi i performancës i bazuar tek manaxherët eleminojnë 
                       problemet e favorizimit
                   d. manaxherët konsiderohen nga punonjësit si burimi legjitim i 
                       informacionit

    22. Kur vlerësohen manaxherët, cili mund të jetë një burim i vlefshëm i 
         informacionit?
                   a. manaxherët e tjerë
                   b. vartësit
                   c. konsumatorët   
                   d. drejtuesit e tyre

    23. Vartësit, si një burim i informacionit të performancës, zakonisht janë 
         më të përshtatshme kur rezultatet e perormancës përdoren për qëllime
                   a. administrative
                   b. kontrolli
                   c. strategjike
                   d. zhvilimi

    24. Nëse një student, në fund të semestrit, e vlerëson profesorin e vet në 
         nivele të ulëta për të gjithë kriteret e vlerësimit bazuar në 
         pakënaqësinë e studentit për sistemin e vendosjes së notave, studenti 
         ka bërë gabimin:
                   a. e kontrastit
                   b. halo
                   c. e tendencës qëndrore
                   d. horns

    25. Për të përmirësuar proçesin e feedbackut të performancës, manaxherët 
         duhet të bëjnë të gjitha të mëposhtmet përveç:
                   a. ti japin punonjësve feedback në mënyrë të vazhdueshme, jo 
                       vetëm gjatë periudhës së feedbackut
                   b. të nxisin vetvlerësimin e punonjësve para periudhës së                     feedbackut
                   c. të realizojë feedbackun vetëm në zyrën e vet - ndryshoje
                   d. të fokusohet në sjellje dhe rezultate, jo në individ


No comments:

Post a Comment