1.25.2014

MBNJ- Leksioni i dymbëdhjetë (ushtrimet)

USHTRIME PAGA PER PERFORMANCE


1.     Paga me copë e thjeshtë

a.      Paga me copë individuale

P = Pc * SP

Pc = tarifa orare / prodhimi orar
ose
Pc = Pd / Np ditore

Për të bërë llogaritjet duhet:

i)                    Të llogaritet Norma e kohës për njësi
(psh.10` duke përfshirë dhe elemente shtesë)
ii)                  Të llogaritet Norma Ditore
(psh. 480minuta / 10 = 48 copë në ditë  ose  60/10 = 6copë në orë) 
iii)                Llogaritet tarifa orare ose ditore
(psh. Tarifa orare 200 lek, Trifa ditore 1600 lek)
iv)                Llogaritet paga për njësi
(psh. Pc = 200 / 6 = 33,3 lek ose 1600/48 = 33.4)
v)                  Paga Mujore = Sasia mujore * Paga për copë(Pc)
(psh. 1100 njësi në muaj * 33.3 = 36630 lekë)

b.      Paga me copë progresive (sistemi diferencial)
-          Kjo pagë aplikohet për të bërë nxitje më të lartë të rendimentit
-          Llogaritet shpërblimi për cdo kufizim të realizimit të detyrës

P = ( Sp * Pc1) + (Sp*Pc2) + ..... + (Sp*Pcn)

Shëmbull 1
Norma e prodhimit është fiksuar 50 copë në ditë. Për realizimin e normës në masën 90%, punëtori merr pagesën standart të tarifës ditore 1500 lek. Për realizimin, nga 90% - 100%, punëtori paguhet me +5% të tarifës, për tejkalim deri 105% mund të marri +15% të tarifës, dhe mbi 105% të normës, punëtori merr +25% shtesë të tarifës. Llogarisni shpërblimin nëse punëtori ka prodhuar 60copë dhe tarifa ditore është 1500 lek.
   
            Zgjidhje
i)                    Llogarisim % e realizimit të normës
(60/50) * 100 = 120%
ii)                  Llogarisim pagën për copë
Pd/Np = 1500/30 = 30 lek
iii)                Llogarisim tarifën në % për cdo nivel të realizimit të detyrës

Realizimi i detyrës
Madhësia e tarifës në %
-90%
100%
90% - 100%
105%
100% - 105%
115%
> 105%
125%


iv)                Llogarisim madhësinë absolute të tarifës, sasinë absolute të prodhimit për cdo nivel dhe shpërblimet përkatëse


Realizimi i detyrës
(1)
Madhësia e tarifës
(2)
Madhësia absolute e tarifës (lek)
(3) = (2) * 30
Sasia e Prodhimit për cdo nivel
(4) = (1)*50
Shpërblimi për cdo nivel
(5)=(4)*3)
-90%
100%
30
45
1350
90% - 100%
105%
31.5
5
157.5
100% - 105%
115%
34.5
2.5
86.25
> 105%
125%
37.5
7.5
281.25
Total                                                           60            1875

                       c. Paga me copë në grup

i)                    llogaritet norma e punës për gjithë grupin
ii)                  llogaritet paga për gjithë grupin për sasinë e prodhimit të dhënë në fakt
iii)                llogaritet paga bazë e grupit
iv)                Bëhet shpërndarja në përputhje me pagat bazë për cdo person ose ndonjë kusht tjetër

MBNJ- Leksioni i njëmbëdhjetë

MENAXHIMI I SHPËRBLIMIT

I.                   Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)

1.              Shpërblimi monetar përbëhet nga shpërblimi i drejtëpërdrejtë dhe përfitimet e punonjësve.
2.              Përfitimet e punonjësve janë e gjithë shuma e të ardhurave që merr një punonjës që është në marredhenie punë me kontratë të rregullt.
3.              Anketimi i pagave ka të bëjë me renditjen e punëve nga më pak tek më shumë kompleksja në bazë të kritereve të paravendosura.
4.              Gjithmonë niveli i performancës është përcaktuesi i vetëm i  shpërblimit total të punonjësve.
5.              Sipas teorisë së barazisë, njerëzit vlerësojnë situatën e tyre duke krajasuar veten me të tjerët.
6.              Studimi i pagave të tregut është një ndër hapat që ndjekim për të përcaktuar nivelin e pagave në organizatë.
7.              Sipas teorisë së barazisë së brendshme, punonjësit krahasojnë pagat e tyre me ato të punonjësve që kryejnë të njëjtën punë në organizata tjera.
8.              Në rastin kur zëri i pagave zë një pjesë të konsiderueshme në koston e prodhimit, dhe studimi i tregut të produkteve është një tregues i vlefshëm për vendosjen e pagave.
9.              Firmat konkurente sipas produktit nuk kanë ndikim të madh në koston e punës.
10.          Në thelb, konkurenca e tregut të punës për firmat përkthehet në shumën që duhet paguar nga organizata për të kunkuruar me kompanitë që punësojnë punonjës të njgjashëm.
11.          Mund të jetë e vlefshme që mes organizatave në industri të ndryshme të krahasohen tregues të kthimit mbi investimin të tillë si të ardhura/koston e punës.
12.          Vlerësimi i punëve mund të përkufizohet si vlera relative e punëve të ndryshme bazuar në krahasime të brendshme.
13.          Analiza e punës ofron informacion përshkrues mbi karakteristikat e detyrës ndërsa proçesi i vlerësimit të punëve i cakton një vlerë këtyre karakteristikave.
14.           Metoda më e përhapur e vlerësimit të punëve është metoda me pikë e faktorëve.
15.          Vija e pagave të tregut mund të ndërtohet duke përdorur të dhëna të vlerësimit të punëve dhe të studimit të tregut të punës.
16.          Një disavantazh i përdorimit të shkallëzimit tëp agave është rritja e burokracive dhe kostove administrative.
17.          Cilësia dhe produktiviteti i forcës së punës kombëtare nuk ka ndonjë ndryshim të madh mes vendeve të industrializuara dhe atyre në zhvillim.
18.          Kemi shkelje të kodit të punës nëse një punëdhënës e di që një punonjës po punon overtime, por nuk ndërmerr as një vendim për të shkurtuar orët e punës ose për të rritur pagesën e këtyre orëve me 50%.
19.          Sipas kodit të punës punonjësit duhet të paguahen me 150% të tarifës orare për orët e punës mbi tetë orë në ditë.

1.21.2014

Leksion i hapur me Drejtorin e Burimeve Njerëzore të Albchrome

Pas suksesit të leksionit të parë të hapur, këtë javë do të organizohet një tjetër event me të ftuar Drejtorin e Burimeve Njerëzore të Albchrome, z. Emin Shini. 
Z. Shini ka punuar për disa vite në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe të Trajnimeve të OSBE dhe vjen për të dhënë përqasjen e tij mbi Burimet Njerëzore, evoluimi, sfidat dhe mundësitë që të ofron kjo disiplinë. 

Punësimi në vend, mundësitë dhe rruga të cilën duhet të përshkojnë (prezantim me tregun, mënyra praktike për të rritur mundësinë e punësimit, CV-ja dhe si ta përmirësojmë atë, intervista dhe një këndvështrim nga ana e një punëdhënësi etj

Vendi: Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Data dhe Ora: Ditën e enjte, datë 23 janar 2014, ora 18:30

Hyrja e lirë

1.20.2014

Internship pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën
shkurt-prill 2014, për të ndihmuar me punë kërkimore dhe komunikimin me
mediat, përfshirë Twitter dhe Facebook, si dhe përgatitjen e një buletini informativ
mujor.


Aktivitetet e parashikuara:
Praktikantët pranë MPJ do të ndihmojnë me punë kërkimore dhe mbështetëse në
një nga Drejtoritë e mëposhtme:
 Drejtoria e Rajonit dhe Vendeve Fqinje;
 Drejtoria e Evropës;
 Drejtoria e Amerikës, Paqësorit, Azisë dhe Afrikës;
 Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare;
 Drejtoria e NATO-s;
 Drejtoria e BE-së;
 Drejtoria e Traktateve dhe së Drejtës Ndërkombëtare;
 Drejtoria e Çështjeve Konsullore dhe Diasporës;
 Drejtoria e Diplomacisë Ekonomike dhe Publike;
 Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse dhe Çështjeve Juridike.
Gjithashtu, praktikantët do të ndihmojë në menaxhimin e Buletinit Informativ dhe
Newsletter-it si dhe publikimeve të tjera. Buletini Informativ është një botim i ri i
MPJ-së në formën e një të përmuajshmeje në gjuhën shqipe dhe angleze
(Newsletter), që përmbledh artikuj dhe të reja rreth politikës së jashtme të
Shqipërisë. Në të njëjtën kohë, MPJ komunikon me përfaqësitë diplomatike, si ato
të vendit tonë jashtë, ashtu dhe ato të huaja të akredituara në Shqipëri, duke
dërguar Përditësime dhe Njoftime për Shtyp në lidhje me zhvillime apo aktivitete që
prekin fushën e veprimtarisë së MPJ-së, sikurse dhe hedh të reja në Twitter.
Praktika pranë MPJ-së është pa pagesë. MPJ ofron të ndihmojë praktikantët me
dokumentet e nevojshme që vërtetojnë periudhën e praktikës, detyrat e ngarkuara,
si dhe një vlerësim në fund të praktikës. Nëse periudha e praktikës njihet nga
institucioni arsimor ku studioni apo jo, varet tërësisht nga ky institucion, por MPJ
qëndron e gatshme t’ju ndihmojë për njohjen e kohës dhe punës suaj në shkëmbim
të krediteve.


 Përgjegjësitë:
 Mbështetje të Drejtorive me punë kërkimore, sipas nevojës.
 Ndjekje e zhvillimeve dhe përditësimeve relevante nga agjencitë kryesore,
organizata, industri, dhe burime të tjera, sipas fushës.
 Përgatitje, redaktim dhe botim i Buletinit Informativ dhe Newsletter-it.
 Redaktim dhe botim i Përditësimeve dhe Njoftimeve për Shtyp.
 Menaxhim i marrëdhënieve të MPJ-së me mediat sociale.
 Monitorim dhe ndihmë në menaxhimin e llogarisë Twitter @MinJashtme.
 Mbështetje administrative, sipas nevojës.

Kualifikimet e nevojshme:
 Interes në marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca politike, të drejtë
ndërkombëtare, biznes, shkenca komunikimi, etj.
 Interes dhe/ose përvojë komunikimi në mediat sociale.
 Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze; vlerësohen dhe njohuri të
gjuhëve të huaja të tjera.
 Aftësi të mira analitike, të komunikimit verbal dhe të shkruarit.
 Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për t’iu përgjigjur shpejt
udhëzimeve.
 Aftësi për të kryer punë kërkimore, si në mbledhjen e materialit, ashtu dhe
në shkrimin e raporteve.
 Vlerësohet përvoja me menaxhimin e faqeve të Internetit.
 I/e disponueshëm(e) për të punuar të paktën 38 orë në javë për një periudhë
3 mujore, sipas nevojës së Drejtorisë përkatëse.
 Preferencë për studentë që kanë mbaruar dy vitet e para të studimeve
universitare, ose që kanë përfunduar studimet universitare jo më larg se viti
2010.

Si të aplikoni:
Për të aplikuar, shkarkoni formularin e aplikimit dhe dërgojeni të plotësuar tek
interns@mfa.gov.al brenda datës 20 janar 2014.

Akademia e OSBE


Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA) dhe Universiteti Marin Barleti (UMB), në partneritet me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) - Prezenca në Shqipëri -  organizojnë një cikël trajnimesh mbi "rolin e OSBE-së dhe kontributin e saj në Shqipëri ".

Cikli i trajnimeve do të kryhet nga ekspertë dhe stafi i lartë të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri. Qëllimi i këtij cikli trajnimesh është njohja me rolin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe ndihmën e saj për autoritetet shqiptare dhe shoqërinë civile në promovimin e demokratizimit, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut si dhe në konsolidimin e institucioneve demokratike në përputhje me parimet, standardet dhe angazhimet e OSBE-së.

Thirrja është e hapur për të gjithë studentët dhe anëtarët e shoqërisë civile të cilët kanë interes në sektorë të veçantë të punës së OSBE-së.

Aplikimi duhet të përmbajnë: Një Letër Motivimi e cila të përmbajë arsyet pse dëshironi të ndiqni trajnimet dhe nëse jeni të interesuar të ndiqni të gjithë ciklin e trajnimeve; dhe CV duke specifikuar nëse jeni student apo i anëtar i shoqërisë civile. Njohja e gjuhës angleze është avantazh.

Ju lutemi të na dërgoni kërkesën tuaj për pjesëmarrje dhe dokumentet e mësipërme, me e-mail në adresën: prog.manager-AIPA@umb.edu.al dhe director.aipa@umb.edu.al
Më poshtë ju lutem gjeni informacionin e detajuar (në anglisht)

Internship 4 javor në Maqedoni për moshat 18-30


Call for internship programme in Macedonia (region of Prilep and Bitola)


In the framework of these activities NCCS is opening Call for two Internship Candidates from Albania. This internship will last four weeks from 05 February – 5 March 2014.

The host organization in Macedonia will be “YMCA” in Bitola and “Youth Council” in Prilep, participating NGOs in this project. Below is a short description of two organizations:
The main selection criteria, upon which the potential candidates for four weeks internship will be selected, are:

Aged 18-30 
Have volunteering experience in NGOs – or current member of an NGO
Strong motivation for internship 
Proficient English command
Good communication skills 

1.19.2014

Fitoni një udhëtim në New York me esenë: 'Çfarë nuk mund të blejë paraja?' për studentët e Bachelor


Deadline: 31 January 2014
Open to: students currently enrolled in an undergraduate program
Award: trip to New York City for attending a seminar

Description

The Institute for New Economic Thinking (INET) was created to broaden and accelerate the development of new economic thinking that can lead to solutions for the great challenges of the 21st century. INET is supporting this fundamental shift in economic thinking through research funding, community building, and spreading the word about the need for change. They already are a global community of thousands of new economic thinkers, ranging from Nobel Prize winning economists to teachers and students who have emerged out from the shadows of prevailing economic thought, attracted by the promise of a free and open economic discourse.
The Institute is seeking a select group of undergraduate students to participate in the filming of a free, three-day series of discussions on ethics and economics with Harvard Professor and philosopher Michael Sandel, the Institute’s newest Senior Fellow.

Eligibility

Applicants must be enrolled in an undergraduate program and be available in New York City from February 22-24, 2014. Some previous coursework in economics, philosophy, or political theory is preferred.  The aim of the organizers is to recruit an outstanding group of students with a wide range of perspectives on the role of markets.

Award

Trip to New York City from February 22 to 24, 2014 to attend a free seminar for undergraduates with Michael Sandel.

Linku origjinal: http://ineteconomics.org/blog/institute/global-undergraduate-students-win-trip-new-york-city

http://ineteconomics.org/sites/inet.civicactions.net/files/Sandel_Seminar_WMCB_Passages.pdf

1.17.2014

Një shpallje personi 'non grata' për zonjushën 'tironce'

Kisha dëgjuar ditët e fundit për skandalin e rradhës që edhe pse nuk çuditemi më, vjen nga politika. Unë pothuajse gjithmonë rezervohem për të mos folur me emra personash apo subjektesh, kjo për të dhënë një shembull të mirë, fillimisht para studentëve dhe brezit të ri, e dyta si qytetare e këtij vendi. Sot po bëj shkrimin tim të parë që shigjeton një person me emër dhe mbiemër: znj. Laura Vorpsi. 

E pashë disa herë videon skandaloze, e quaj kështu sepse si njohëse e gjuhës së trupit e kuptova dhe ndjeva deri në palcë përbuzjen dhe neverinë e kësaj 'tironces' ndaj 'jabanxhinjëve' dhe që tashmë ndiej dhe unë të njëjtën për të... 

Unë jam 'tiranase e 2002'. Prej dymbëdhjetë vitesh jetoj në një lagje 'tironce'. Gjatë kësaj periudhe kam arritur të bëj shumë mirë dallimin e steriotipeve që ekzistojnë edhe brenda këtyre qytetarëve, fundja si në çdo rreth të Shqipërisë por jo vetëm. 'Tironcit' nuk janë të gjithë si znj. Vorpsi (fatmirësisht). 

Termat e përdorur: të sugjestionohesh? të mësohesh? Ah moj zonjusha Vorpsi po nuk janë lebrozë 'jabanxhinjtë' apo një e keqe që duhet të mësosh veten me ta moj e shkretë....

Jo më larg se dje realizova një leksion të hapur me një shqiptar që prej vitesh jep mësim në një universitet në Itali ku tema ishte ndryshimi i konceptit të Burimeve Njerëzore ndër vite në Europë dhe jo vetëm. Gjatë leksionit ai përmendi fjalinë: ''Në një të ardhme, ne nuk do të njihemi më si shqiptar, italian, grek, apo francez por do të jemi të gjithë europian''. Kjo është fryma përfshirëse, për të bërë antagonizmin me videon më të shëmtuar dhe shumë pak femërore të parë vitet e fundit. 

Jam e bindur që shumë persona e kanë bërë këtë pyetje kur e kanë parë videon: A është sugjestionuar/mësuar znj. Vorpsi për të pranuar 'jabanxhiun' lider të forcës së saj politike?! Po në retrospektivën historike, studentët e dhjetorit të gjithë 'tironca' ishin?

Unë do të dëshiroja shumë që së pari,  lideri shpirtëror i Partisë Demokratike, së dyti z. Basha për të treguar frymën përfshirëse dhe jo përjashtuese, së treti Fakulteti ku znj. Vorpsi jep mësim, së katërti e gjithë opozita të distancohej sepse politikisht po ia sigurojnë vetes opozitën edhe për mandatin e dytë, dhe së fundi të gjithë emrat e spikatur që janë nga Tirana të prononcoheshin për këtë skandal. Kjo dëshirë e di shumë mirë që sdo të plotësohet sepse thellë thellë është ajo ndjesia: 'mirë ja boni'....


1.16.2014

Leksion i hapur: Kapitali Human, shtrirja historike e këtij aseti


Ndryshe nga vitet e tjera ku të ftuar për të realizuar leksione të hapura kanë qënë drejtues departamentesh/drejtorish burimesh njerëzore të kompanive më prestigjoze në vend apo aktorë të tjerë të lidhur me fushën këtë vit duam të japim përqasjen historike të burimeve njerëzore. 

Si ka ndryshuar perceptimi për kapitalin human në etapa të ndryshme të njerëzimit? Cila është përqasja europiane e ditëve të sotme? Cila praktikë është më e mirë?


Hyrja e lirë

I ftuar: Dr. Ylber Marku, lektor në Universitetin e Padova, Itali
Organizon: Edona Bilali, Fakulteti i Ekonomisë, disiplina: Manaxhim Burimesh njerëzore
Vendi dhe ora: 18:30, datë 16/01/2014, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Promovues i një website për 3 muaj në këmbim të një bilete udhëtimi

Ambassador in The Best Travelled Web-site


Deadline: 20 January 2014
Open to: anyone in the world with a passport, a computer and a curiosity to learn more about the world
Remuneration: opportunity to win airfare, to obtain a letter of recommendation or a full-time position with the website

Description

Do you…

Like travelling?
Want to work with people from all around the world?
Earn valuable work experience?

If yes, you are eligible to become an Ambassador for thebesttravelled.com. Anyone in the world with a passport, a computer and a curiosity to learn more about the world can apply.
TheBestTravelled.com (TBT) is a website. Conceived as an interactive, constantly evolving and expanding international project, TBT will bring together travellers within a well-designed community to encourage information exchange, travel planning and as well as an environment to enjoy friendly travel competition.
It aims to become the leading interactive travel website for competitive travelers and the general public in terms of web design; the leader in quality and quantity of diverse travel stories, photos and travel experiences on every region in the world; and the leading virtual library on travel websites.
TheBestTravelled.com is very pleased to start recruitment for its ambassadorship starting on 3 February 2014 and lasting approximately 3 months!
To be an ambassador means:
 • you are a representative of thebesttravelled.com in a specific country or region
 • you have a wide variety of tasks and complete autonomy
 • you promote the website in any way you can and get new members
 • you find business associates and create alliances
 • you make videos and other creative initiatives
 • you have to write a report 1-2 times a month and see how many points you gathered

Eligibility

Ambassadors should:
 • have an interest in travel (experience travelling abroad is a big plus)
 • be familiar with social media techniques
 • have a decent command of English, especially written
 • be reliable and team players

Remuneration

 • The ambassador per month with most points gets a free regional air ticket.
 • The best ambassador per 3 months gets a free long-distance air ticket, while ambassadors in positions 2-5 get travel-related gifts and gadgets.
 • If they complete three months successfully, ambassadors can request a recommendation letter from thebesttravelled.com

Application

Before you start the recruitment being an ambassador you need to undertake the activities that give you the experience of all the aspects of the website. So, if you haven’t already done so, you need to register HERE. If you like what you see, then fill in the online form HERE. The application deadline is 20 January 2014.
For more information contact Electra (ambassador manager) at electra@thebesttravelled.com.

1.15.2014

Trajnim 1 javor në Spanjë


13-19 March 2014 | SALAMANCA, Spain
This seminar is an opportunity for trainers / facilitators to meet, share, discuss and evaluate the work done / been made, both locally and on a national and international context. We will evaluate Youth in Action, and get ready for new Erasmus+.
This seminar to be held in Salamanca with the name "SEOT: Seminar of European Trainers", is as its name suggests, a meeting of trainers active at European level in non-formal education activities, and especially those related to the now finished Youth in Action program.
Its main aim is to offer participants a space for meeting and sharing, as well as to discuss and evaluate the work done / been made as trainers / facilitators, both locally and on a national and international context.

Programi LEAD hap thirrjet për aplikime


1.14.2014

MBNJ- Leksioni i dhjetë

VLERËSIMI I PERFORMANCËS

I.       Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)
1.      Tiparet e personalitetit dhe sjellja edhe mund të konsidrohen si disa ndër kriteret e vlerësimit të performancës.
2.      Vlerësimi i performancës nuk lidhet me formimin, por ndikon drejtëpërdrejtë tek masa e shpërblimit.
3.      Për vendosjen e kritereve gjatë ndërtimit të një sistemi objektiv të vlerësimit të performancës, bazohemi kryesisht në karakteristikat personale të punonjëve si parashikuese të sjelljes.
4.      Metoda e Vlerësimi të performancës sipas shkallëve shmang gabimin qëndror.
5.      Vlerësimi 360 gradë është vlerësim i punonjësit nga eprorët, kolegët, vartësit etj.
6.      Efekti i kontrastit është e kundërta e gabimit qëndror.
7.      Gabimi i ekstermeve është e kundërta e gabimit qëndror.
8.      Një gabim që bëhet shpesh është mos kushtimi rëndësi i lidhjes strategjisë dhe qëllimeve të organizatës me sistemin e vlerësimit të performancës.
9.      Sipas metodës së shpërndarjes së detyruar, punonjësit renditen nga më i miri tek më i keqi.
10.  Metodat e vlerësimit të performancës bazuar në karakteristika personale janë të thjeshta për tu ndërtuar dhe mund të aplikohen për punë, strategji e organizata të llojeve të ndryshme.
11.  Metoda e incidenteve kritike është një metodë e vlerësimit të performancës e bazuar në sjellje.
12.  Metodat e vlerësimit të performancës bazuar në rezultate synojnë të eliminojnë subjektivitetin në proçesin e matjes.
13.  Sistemi i Manaxhimit me Anën e Objektivave (MAO) rrallë lidh performancën e punonjësit me qëllimet e organizatës.
14.  Një disavantazh metodave që bazohen në rezultate është që individët mund të fokusohen vetëm në aspektet e matshme të performancës duke neglizhuar kështu ata që nuk mund të maten.
15.  Vartësit përdoren më shpesh si burim informacioni për vlerësimin e performancës.
16.  Avantazhi më i madh i metodës së vlerësimit 360 gradë është shkalla më e ulët e subjektivizmit në raport me metodat e tjera.

1.07.2014

Pozicion i lirë pune: Asistente part-time në Elbasan

Tjeter Vizion kerkon te punesoje nje sekretare/asistente part time prane zyrave qendrore. Kandidatet duhet te plotesojne minimalisht kriteret:

 • Te zoteroje gjuhen angleze dhe italiane

 • Te perdore kompiuterin

 • Te kete aftesi te mira komunikuese.

Te interesuarit te kontaktojne prane zyrave qendrore te Shoqates Tjeter Vizion.

Adresa : Lagja “Aqif Pasha”; Rruga “Ali Arapi”; Nr. 19; Elbasan.