12.13.2013

MBNJ- Leksioni i gjashtë

PLANIFIKIMI

I. Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)

1. Planifikimi i BNJ është një proces që u paraprin aktiviteteve të tjera të personelit. 

2. Përmes planifikimit të BNJ, organizata sigurohet vetëm për numrin e duhur të personave për të arritur objektivat në të ardhmen.

3. Planifikimi jo i mirë i BNj rrit kostot e proçesit të formimit.

4. Një nga arësyet e rëndësisë të planifikimit të BNJ, është zhvillimi i ndjenjës së drejtësisë mes punonjësve.

5. Planifikimi i BNj nuk është i nevojshëm për arritjen e objektivave dhe realizimin e programeve afatshkurtra ne organizatë.

7. Planifikimi i mirë i BNj ndihmon punonjësit e ndërmarrjes të projektojnë planin  tyre të karrierës.

8. Planifikimi jo i mirë i BNj nga ana jonë mund të ndikojë në ofertën për punë të kompanive konkurente të afërta.

9. Planifikimi i nevojave për BNj duhet realizuar vetëm pasi janë vendosur objektivat dhe janë detajuar planet strategjike e operacionale të kompanisë.

10. Përparimi i teknologjisë rrit numrin e punonjësve të specializuar në fushat që lidhen me teknologjinë e re.

11. Papunësia në një nivel të ulët do të thotë që ndërmarrja nuk duhet të përpiqet për tu paisur me BNj të përshtatshme sepse ato duke qënë më pak janë dhe më cilësore.

12. Shteti ndikon në planifikimin e BNJ jo vetëm si kufizues përmes ligjeve antidiskriminuese.

13. Një ndër mënyrat e parashikimit të BNj është dhe parashikimi për kërkesën totale për personel për të gjithë ndërmarrjen ose parashikimi nga poshtë lart.

14. Për të llogaritur kërkesën për personel nuk duhet të marrim parasysh programet e ndërmarrjes për periudhën për të cilën po bëhet planifikimi.

15. Në kushte normale, nëse kompania parashikon të rrisë volumin e produkteve do parashikojë dhe një rritje të numrit të punonjësve.

16. Gjatë proçesit të planifikimit nuk mjafton vetëm llogaritja e numrit të përgjithshëm të personelit të nevojshëm.


18. Inventari i punonjësve jep jep në mënyrë të detajuar numrin e punonjësve sipas moshës, seksit, profesioneve, vjetërsisë në punë, arsimit dhe eksperiencës.

19. Transferimi ka të bëjë me lëvizjen e punonjësve në një tjetër punë me më tepër përgjegjësi por me shpërblim të njëjtë.

20. Promocioni  ka të bëjë me lëvizjen në punë me përgjegjësi të njëjtë por me shpërblim më të lartë.

21. Qarkullimi i jashtëm është një proces që duhet konsideruar gjatë planifikimit të BNj.

22. Megjithëse matja, kuptimi dhe kontrolli i qarkullimit të punonjësve nuk është një çështje strategjike në vetvete, ajo duhet të merret parasysh në momentin e zbatimit të strategjisë të BNj.

23. Në rast se kemi personel në dispozicion më shumë sesa janë kërkesat mund të aplikojmë punën jashtë orarit.

24. Në rast se kemi personel në dispozicion më shumë sesa janë kërkesat mund të largojmë nga puna

25. Në rast se kemi personel në dispozicion më shumë sesa janë kërkesat mund të përdorim nënëkontraktimin.

26. Në rast se kemi personel në dispozicion më pak sesa janë kërkesat mund të aplikojmë ndarjen e punës .

27. Në rast se kemi personel në dispozicion më pak sesa janë kërkesat mund edhe të aplikojmë pushimin nga puna, por duhet të kemi parasysh kostot psikologjike.

28. Përgatitja për karrierë shtrihet nga lindja deri para fillimit të studimeve të larta.

29. Në stadin e hyrjes në karrierë, fokusi kryesor është zgjedhja e një pune dhe një organizate.

30. Mesi i karrierës nuk përkon me periudhën e mesit të jetës.

31. Sheshimi personal dhe organizativ i karrierës kanë shkaqe të ndryshme.

32. Ashtu si individët në në stadin e hershëm të karrierës, edhe individët në stadin e vonshëm të saj, duhet ta manaxhojnë në mëyrë aktive karrierën e tyre.

33. Planifikimi i karrierës mund të ndihmohet dhe nga këshillimi formal dhe informal i karrierës.

II. Zgjidhni alternativen e saktë:

1. Planifikimi jo i mirë i BNJ mund të shkaktojë:
   a. më shumë punonjës se vende në dispozicion
            b. kosto më të larta për kompaninë
            c. qarkullim të BNJ
            d. të gjitha të mësipërmet

2. Ndër elementët e ambjentit të brendshëm që ndikojnë në planifikimin për BNJ përmendim:
   a. situatën ekonomike të vendit
   b. ciklin e jetës së ndërmarrjes            
            c. nivelin e papunësisë
            d. të gjitha të mësipërmet

3. Nuk është etapaë e planifikimit të burimeve njerëzore:
a. Parashikimi i ofertës për BNJ në kompani
b.  Parashikimi i vendeve të punës për çdo nënnjësi administrative
c.  Vlerësimi sasior/cilësor i BNJ që mbeten në dispozicion
d. Vlerësimi i mungesave/tepricave të BNJ dhe planifikimi i masave për eleminimin e tyre

4. Për parashikimin e kërkesës për BNJ:
       a. duhet së pari të njihemi me planet e kompanisë
       b. marrim parasysh rritjen e numrit të BNJ si rezultat i përparimit teknologjik
       c. mund të përdoret produktiviteti si një ndër treguesit bazë
            d. a dhe c
            e. të gjitha

5. Nga krahasimi i kërkesës së llogaritur për BNJ dhe BNJ në dispozicion për periudhën plan mund të na rezultojnë disa variante:
      a. Kërkesa dhe oferta mund të jenë të barabarta në total dhe në kategori
      b. Kërkesa për punonjës është e barabartë me numrin e personelit në dispozicion
      c. Kërkesa dhe oferta mund të mos jenë të barabarta në total dhe në kategori
      d. Të gjitha të mësipërmet

6. Në rast se kemi personel në dispozicion më shumë se kërkesat, atëherë:
a.aplikojmë punën jashtë orarit
b.marrim punonjës nga stafi periferik
c.ndajmë punën
d.asnjëra


7.  Lëvizjet e personelit në përgjithësi brenda dhe jashtë organizatës quhen:
a. qarkullim
b. transferim
c. promocion


8.  Në rast të kërkesës më të madhe se personeli në dispozicion:
a. praktikojmë punën jashtë orarit 
b. nxjerrim në pension
c. ndajmë punën
d. të gjitha

9. Teknika e planifikimit që ka për qëllim të marrë opinonin e një grupi ekspertësh sipas një proçedure të caktuar quhet:
a. Planifikimi sipas ekspertëve
b. Planifikimi sipas metodës “Delphi”
c. Planifikimi për nëndarje
d. Të gjitha të mësipërmet

10. Në ambjentin e sotëm konkurues punonjësit janë gjithnjë më të interesuar për:
a. evitimin e marrjes së vendimeve
b. specializimin e punëve
c. balancimin e punës me jetën private
d. të gjitha të mësipërmet

11. Ndër stadet e zhvillimit të karrierës, stadet më problematike janë:
a. përgatitja për karrierë
b. karriera e hershme
c. mesi i karrierës
d. të gjitha të mësipërmet

12. Organizatat mund të ndihmojnë punonjësit në fazën e fundit të karrierës:
a. duke zbatuar modele të punës fleksible
b. duke përshpejtuar daljen në pension
c. duke i konsideruar si të njohura dhe të njëjta nevojat e çdo personi të kësaj kategorie
d. të gjitha të mësipërmetNo comments:

Post a Comment