12.17.2013

MBNJ- Leksioni i nëntë

FORMIMI

I.                   Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)

1.Trajnimi ka të bëjë me përpjekjet e planifikuara të firmës për të lehtësuar proçesin e mësimit nga punonjësit të njohurive, zotësive, ose sjelljeve që lidhen me punën
2.Të mësuarit në mënyrë të vazhdueshme kërkon që punonjësit të kuptojnë të të gjithë sistemin e punës, duke përfshirë këtu lidhjet që ekzistojnë mes punëve të tyre,  mes qëndrave të punëve, dhe kompanisë.
3.Zhvillimi përdoret për të treguar aktivitetin që ndihmon punonjësin të përmirësojë aftësitë e nevojshme për periudhën aktuale ose ato që do të duhen në një të ardhme të afërt.
4.Zhvillimi i referohet përmirësimit të aftësive për një kohë të gjatë.
5.Trajnimi i referohet përmirësimit të aftësive për një kohë të gjatë.
6.Nevoja për formim mund të lindë dhe për punonjëstit që transferohen ose promovohen.
7.Formimi plotësues zakonisht bëhet për të autorizuar ose shoqëruar një ngritje në përgjegjësi.
8.Formimi i përshtatejs ka të bëjë me zhvillimin e trajnimit në formën e stazht mësimor.
9.Hapi i fundit në ndërtimin e programit të trajnimit është zgjedhja e metodës së trajnimit.
10.  Hapi i parë në ndërtimin e proçesit të formimit, evidentimi i nevojave, është proçesi i përcaktimit nëse trajnimi është i nevojshëm.
11.  Faza e analizimit të nevojave të detyrës për trajnim ka për qëllim të përcaktojë gadishmërië e punonjësit për trajnim.
12.  Analiza e detyrës ndihmon manaxherin të identifikojë nëse trajnimi është i përshtatshëm dhe cili punonjës ka nevojë për trajnim.
13.  Zotësitë përfshijnë informacione që di punonjësi, mënyrën se si e organizon këtë informacion dhe strategjitë për të përdorur këtë informacion.
14.  Motivimi për të mësuar ka të bëjë me dëshirën e të trajnuarit për të mësuar çfarë përmban programi i trajnimit.
15.  Sipas teorisë të të mësuarit social, njerëzit mësojnë duke vëzhguar dhe imituar veprime të modeleve.
16.  Një nga avantazhet e stazhit (trajnimit profesionl fillestar), është puna e garantuar në përfundim të programit.
17.  Simulimet përdoren për të përvetësuar zotësi në lidhje me prodhimin dhe proçeset si dhe aftësi manaxheriale dhe ndërpersonale.
18.  Socializimi organizativ është proçesi përmes të cilit punonjësit e rinj kthehen në anëtarë efektivë të kompanisë dhe përfshin tre faza: socializimi paraprak, përballja dhe vendosja.
19.  Formimi në punë ka nivel të lartë të marrjes së njohurive dhe kosto të ulët, ndaj dhe është forma më e përhapur e formimit.
  1. Regjistrimi në kaseta video është një formë e trajnimit në punë.
  2. Formimi me instruksione të punës, është një formë e trajnimit pranë punës por jo në punë.
  3. Integrim i jashtëm i formimit në manaxhimin strategjik do të thotë bashkërendim i formimit me aktivitetet e tjera të BNJ në departamentin e MBNJ.II.                Zgjidhni alternativën e saktë

1.      Nevoja për formim mund të lindë për arësyet e mëposhtme përveçse:
                a. kur aplikojmë ndryshime teknologjike
                b. përveç detyrave të përhershme, punonjësi duhet të kryejë dhe detyrat rastësore të  
                pozicionit të punës
                c.  për punonjësit e rinj
                d. të gjitha të mësipërmet janë kushte për të lindur nevojën per formim

2.      Formimi _________ mund të jetë për trajnim plotësues për të rinjtë që nuk kanë
eksperiencë profesionale ose për punonjësit e rinj në organizatë pavarësisht nga eksperienca e tyre e meparshme.
                    a. professional fillestar
                    b. përshtatje
                    c. plotësues
                    d. evoluimi

3.      Nuk është një qëllim strategjik i formimit
a.  vlerësimi i mangësive në kompetenca
b.inkurajimi i klimës për të mësuar në organizatë
c. të krijojë imazh pozitiv të organizatës përsa i përket çështjeve të trajnimit
d.      ndërtimi i programit të formimit në mënyrë të pavarur nga vetë punonjësit e çdo niveli hierarkik

4.      Hapi i parë në proçesin e formimit është:
a.       krijimi i një ambjent të mësuari
b.      analiza e nevojave për formim
c.       zgjedhja e metodës së trajnimit
d.      sigurimi i gadishmërisë së punonjësve për trajnim

5.                              Kur analizojmë nevojat për trajnim, çfarë lloj analize zakonisht kryeht e para?
a.       analiza e punës
b.      analiza e organizatës
c.       analiza e personit
d.      analiza strategjike

6.      Analiza e ______ ka për qëllim të përcaktojë sa i përshtatshëm është trajnimi për biznesin, nisur nga strategjia e biznesit, burimet në dispozicion për trajnim, dhe mështetja nga manaxherët për aktivitetet e trajnimit.
a.       personit
b.      organizatës
c.       detyrës
d.      informacionit


7.      Nuk është objektiv i programit të formimit:
a.       përmirësimi i treguesve të performancës të firmës
b.      fitimi i njohurive
c.       rezultatet afektive
d.      strukturimi i përmbajtjes

8.      Informacini që marrin punonjësit gjatë punës quhet:
            a. pasojë
                        b. rezultat
                        c. feedback
                        d. input

9.  Cila nga më të mëposhtmet nuk është e vërtëtë për analizën e punës për formim?
            a. rezultatet në një përshkrim të aktiviteteve të punës, duke përfshirë detyrat që kryhen dhe zotësitë, njohuritë, aftësitë që duhen për të përmbushur me sukses detyrën
                  b. ka të bëjë me ndërtimin e një liste paraprake të detyrave të kryera gjatë punës përmes intervistave dhe vëzhgimeve të punonjësve të aftë dhe manaxherëve të tyre
                        c. përcakton gadishmërinë e punonjësit për trajnim
                  d. përfshin dhe verifikimin e detyrave duke përdorur inventarin e detyrave dhe/ose komitete ekspertësh

10. Një ______ është një pozicion specifik që kërkon përmbushjen e detyrave specifike, ndërsa një _____ është një grup aktivitetesh për një punë të veçantë.
                        a. punë; pozicion
                        b. punë; detyrë
                        c. kërkesa; detyrë
            d. kërkesa; pozicion

11. Nëse nivelet e zotësisë në lexim të të trajnuarve nuk përshtatet me nivelin e kërkuar për leximin e materialeve të trajnimit, cili nga opsionet e mëposhtme mund të ishte më pak praktik e më pak kosto-efektiv?
                   a. përdorimi i teknikave demonstrative si video ose trajnim në vendin e punës, përmes të cilave mësohet përmes praktikës dhe vëzhgimit më shumë se përmes leximit
                        b. ridizenjimi i punës sipas nivelit të zotësisë në lexim të punonjësve
                  c. identifikimi i punonjësve që kanë mangësi në zotësitë për të lexuar dhe ofrimi i trajnimeve të menjëhershme për ta
                  d. identifikimi i punonjësve që kanë mangësi në zotësitë e nevojshme për të lexuar dhe tranferimi i tyre në pozicione tjera më të më përshtatshme me niveline zotësive të tyre

12. Teknikat e trajnimit me prezantim janë më efektive për
                        a. zhvillimin e zotësive specifike ose çështjet ndërpersonale në punë
                        b. mësimin fakteve të reja ose alternativeve të reja për të zgjidhur probleme
                   c. të mësuar në mënyrë të vazhdueshme alternative për të përmirësuar cilësinë
                  d. për të marrë sa më shumë ide dhe eksperienca të reja sie dh epër të caktuar pikate forta dhe të dobëta

13. Cila nga të mëposhtmet është një disavantazh të mësuarit në distancë (distance learning)?
                        a. pa mundësia e komunikimit në distance të mëdha
                        b. ka mundësi që të mos ketë ndërveprim mes trajnuesit dhe audiencës        
                        c. kosto të larta transporti
                         d. trajnimi kufizohet në një zonë të caktuar gjeografike

14. Cila nga të mëposhtmet nuk është një avantazh i përdorimit të videos në trajnim?
                        a. trajnuesi ka një shkallë fleksibiliteti për të përshtatur trajnimin sipas nevojave
                        b. ofron gjithmonë një material të bollshëm për të mësuar     
                        c. të trajnuarit duhet të përballen me paisjet, problemet dhe çështje që nuk është e   lehtë të dmonstrohen me video
                        d. të trajnuarve u jepen instruksione në mënyrë të vazhdueshme

15. Teknikat e trajnimit në vendin e punës janë më efektive për të
                        a. fituar zotësi specifike ose për të manaxhuar mardhaniet ndërpersonale në punë
                        b. mësuar fakte të reja ose alternative për zgjidhjen e problemeve
                        c. mësuar mënyra të reja për të përmirësuar cilësinë
                        d. shkëmbyer ide dhe eksperienca dhe për të evidentuar pikat e forta dhe të dobëta

16. Cila nga të më poshtmet nuk është e vërtetë për simulimin si teknikë trajnimi?
                        a. simulimet kanë nevojë të kenë elemente identike me vendin e punës
                  b. simulimet përdoren për të mësuar zotësi në lidhje me prodhimin dhe proçeset si dhe zotësi manaxheriale dhe ndërpersonale
                  c. simulimet i lejojnë të trajnuarve të shohin çfarë ndikimi kanë vendimet e tyre në një mjedis artificial pa risk
                   d. simulimet nuk kanë shpenzime për tu ndërtuar e mirëmbajtur pasi mundë të përdorim teknologjinë e realitetit virtual

17. Trajnimet e modelimit të sjelljes janë të përshtatshme për të përmirësuar
                        a. zotësitë teknike
                        b. zotësi ndërpersonale
                        c. zotësi konceptuale
                        d. gjitha të mësipërmet

18. Cila nga të mëposhtmet nuk është karakateristikë e e-learning?
                   a. ka të bëjë me trajnimin e bazuar në internet, të mësuarit në distancë dhe klasat virtuale
                  b. përshtat të mësuarin në mënyrë të tillë që të trajnuarit të jenë më të përfshirë përmes videove, grafiqeve, zërit dhe tekstit
                   c. rrit kohën e trajnimit për shkak të distancës dhe mungesës së ndërveprimit me trajnuesin
                        d. fokusohet në mësimin e alternativave më të përparuara se në trajnimin tradicional

19. Cila nga të mëposhtmet nuk është një faktor që merret parasysh kur duam të zgjedhim një metodë për vlerësimin e efektivitetit të trajnimit?
                        a. eksperienca e trajnuesit
                        b. madhësia e programit të trajnimit
                        c. qëllimi i trajnimit                            
                        d. pasojat nëse programi i trajnimit nuk funksionon

20. Sipas teorisë __________: “Të mësuarit është kompleks dhe individi luan një rol të rëndësishëm në strukturimin e ambjentittë tij nëmërmjet të kutuarit dhe të arsytuarit”.
                        a. bihejvoriste
                        b. konjiktive
                        c. të mësuarit social
                        d. tradicionale

21. Në plnifikimin e programit të formimit nuk përfshihet:
                        a. seleksionimi i stazhierit
                        b. rekrutimi i konceptuesve të programit
                        c. eksperimentimi i programit
                        d. realizimi i formimit

22. Vetëvlerësimi është metodë për:
a. përcaktimin e nevojave për formim 
b. vlerësim të efektivitetit të trajnimit 
c. a+b 
            d. asnjëra

23. Punësimi me kohë të plotë dhe ekspozimi i individit në një diapazon të gjerë punësh, quhet:
  1. formimi me instruksione të punës
  2. asistimi
  3. patronazhi
  4. formim interaktiv

24. Nevojat për formim lindin kur:
a. punonjësit janë të pakënaqur 
b. nuk janë arritur objektivat e firmës  
c. riorganizohet puna

            d. asnjera

No comments:

Post a Comment