10.26.2013

MBNJ- Leksioni i dytë

Kapitulli 2  Departamenti i Burimeve Njerëzore

Koncepte Kryesore: 

  • Departament Burimesh Njerëzore
  • Rolet në Departamentin e Burimeve Njerëzore
  • Politikat
  • Objektivat
  • Proçedurat
  • Klientelizmi
  • Karakteristikat e nivelit strategjik, taktik dhe operacional në departamentin e BNJ

I.                   Të vërteta apo të gabuara

1.  Zhvillimi i funksionit të manaxhimit të burimeve njerëzore varet vetëm nga madhësia e organizatës

2.  Struktura e BNJ po shihet si një funksion kyç që mund të përmirësojë aftësinë e firmës për të konkurruar edhe në organizatat e vogla.

3. Roli i biznesit për departamentin e BNJ kërkon një përfshirje më të madhe në drejtimin strategjik, afat-gjatë të organizatës krahas aktiviteteve tipike afat-shkurtër dhe afat-mesëm.

4.  Kur departamenti i BNJ ndihmon manaxherët linearë për realizimin me sukses të programeve të BNJ themi se po luan rolin e monitoruesit.

5.  Tendenca e quajtur klientelizëm ndihmon departamentin BNJ në rolin e tij të novatorit.

6.  Pjesa më e madhe e kohës së liderit harxhohet në nivelin strategjik dhe pak në nivelin manaxherial.

7.      Stafi BNJ është më aktiv në nivelin operacional dhe atë manaxherial.
8.  Burim për specialistë të përgjithshëm të BNJ. janë vetëm pozicionet e manaxherëve linearë.

9.    Specialist i jo i përgjithshëm i BNJ është ai që ka zotësi që lidhen me një aktivitet të veçantë dhe njohuri për lidhet e tij me aktivitetet e tjera.

10.  Përgjegjësia sociale për manaxhimin e burimeve njerëzore përfshin  pergjegjësinë ndaj klientëve, punonjësve dhe aksionerëve.

11.  Politikat e MBNJ përcaktojnë se çfarë duhet të bëhet, ndërsa objektivat përcaktojnë se si duhet të bëhet.

12.  Formulimi i politikave të BNJ bëhet nga anëtarët e stafit të BNj.

13.  Politikat dhe proçedurat janë tipike për organizata e mesme dhe të mëdha.


II.                Zgjedhje të shumëfishta  

1.      Zhvillimi i funksionit të manaxhimit të burimeve njerëzore varet:
a)      nga madhësia e organizatës
b)      nga konceptimi i manaxhimit për njeriun në punë
c)      nga shkalla e zhvillimit historic të funksionit
d)      nga të gjitha të mësipërmet 


2.      Nuk është rol që duhet të luajë departamenti i BNJ sipas Shuler:
a)      roli i biznesit
b)      roli i novatorit
c)      roli i administratorit
d)      roli i monitoruesit

3.      është cilësi e departamenteve BNJ që praktikojnë klientelizëm:
a)      Njohuri për biznesin
b)      Aftësi krijuese
c)      Afrimi dhe pranimi nga manaxhimi i nivelit të lartë
d)      Të gjitha të mësipërmet

4.      Nuk është aktivitet i nivelit manaxherial  në rolin e biznesit:
a)      Administrimi i pagave
b)      Vlerësimi i kritereve të seleksionimit
c)      Hartimi i planeve 5 vjeçare për kompesimin dhe paketa përfitimi
d)      Asnjë nga të mësipërmet

5.      Nuk është aktivitet i nivelit operacional në rolin e biznesit
a)      Plotësimi vendeve të lira të punës
b)      Identifikimi i rrugëve të karrierrës
c)      Administrimi i përfitimeve
d)      Krijimi i sistemeve të monitorimit të përditshëm

6.      Nuk është burim për specialistë të përgjithshëm të BNJ
a)      pozicionet e manaxherëve linearë
b)      punonjësi jo manaxher
c)      asnjë nga të mësipërmet
d)      a dhe b

7.      Manaxhimi i Burimeve Njerëzore është fushë studimi  e përfshirë:
a)    vetëm në programet e niveleve universitare të fakulteteve ekonomike të      universiteteve shtetërore dhe private
b)  në programet e niveleve universitare dhe pasuniversitare të fakulteteve    ekonomike dhe të shkencave sociale të universiteteve shtetërore dhe        private
c)      b dhe programe të trajnimit te ofruara nga institucionet dhe OJF.

8.      Nuk është përgjegjësi sociale që duhet të reflektohet në objektivat e BNJ të një organizate:
a)      krijimi i mundësive për punësim për grupet e pafavorizuara
b)      sigurimi i një ambjenti të favorshëm pune
c)      siguri më e madhe financiare
d)      rritja e produktivitetit të punonjësve

9.      Nuk përfshihen në një program për manaxhimin e burimeve njerëzore:
a)      strukturat organizative
b)      objektivat
c)      politikat
d)      procedurat
e)      buxhetete për MBNJ


No comments:

Post a Comment